Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Perinatal, neonatal och barnkardiologisk forskning

Att födas för tidigt är en utmaning för barnet, dess föräldrar, sjukvården och forskningen. Forskning är nödvändig ur flera perspektiv för att förstå fysiologiska processer, utveckla nya diagnostiska och behandlingsmetoder med såväl medicinska, sociala och pedagogiska aspekter.

För tidigt födda barn drabbas av ett flertal anpassningsproblem som kan hota barnets överlevnad och framtida hälsa. Problemen kan härledas till bristande funktion till följd av omogna organ samt den låga födelsevikten. Ett fokus för forskningsarbetet är att förstå mekanismer bakom avvikelser i andningsmönster vid olika grader och typer av lungsjukdom och att optimera och utveckla metoder för andningsunderstöd.

Ett annat fokus är att förstå de fysiologiska mekanismerna bakom de stora vätskeförluster som drabbar det för tidigt födda barnet för att kunna utveckla vårdprinciper och program som minimerar dessa förluster och därmed minska behovet av intervention.

Att kartlägga den långsiktiga prognosen för de för tidigt födda barnen är ett viktigt och mångfacetterat forskningsarbete som innefattar bedömning av motorisk och perceptionsförmåga vid olika åldrar och fordrar uppföljning till vuxen ålder.