Internationell Barnhälsa och Nutrition

Forskargruppen Internationell Barnhälsa och Nutrition är en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala Universitet. Vi bedriver forskning inom Global Hälsa med speciell inriktning på, men ej begränsad till, förbättrad hälsa och överlevnad för barn i resurssvaga kontexter. Gruppens vetenskapliga huvudområden är förankrade i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) och FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Dessa understryker vikten av att fokusera insatser på att förbättra alla barns hälsa och överlevnad oavsett var man fötts på jorden samt behovet av att stärka människors möjligheter att ta del av vetenskapliga framsteg.

Huvudforskningsområden

Forskargruppens verksamhet är kopplad organisatoriskt till Akademiska Barnsjukhuset. De vetenskapliga projekten är multidisciplinära och genomförs i nära samarbete med vetenskapliga partners i länder sträckande sig från USA i väster till Thailand och Vietnam i öster, samt Sverige i norr till Tanzania i söder.

Senast uppdaterad: 2023-10-25