Anslag från Vetenskapsrådet 2022

2022-12-12

Den 7 november kom årets bidragsbeslut från Vetenskapsrådet (VR) och glädjande kan meddelas att följande forskare vid Inst för kvinnors och barns hälsa beviljades bidrag: Soorej Jose Puthoopparambil, Helena Igelström och Maria Hägglund. Eva-Charlotte Ekström och Carin Andrews inväntar ytterligare beslut för sina projekt. 

Helena Igelström, tilldelad 2 400 000 kr av Vetenskapsrådet

Helena Igelström, universitetslektor vid
Inst för kvinnors och barns hälsa

Projekt: Konditionsträning för att minska risken för hjärt-och kärlsjukdom hos personer som behandlats mot lymfom: LYMfit interventionsstudie.

Personer som tidigare behandlats mot lymfom löper i genomsnitt tre gånger större risk för hjärtkärlsjukdomar jämfört med befolkningen i stort. Behandlingarna som ges mot lymfom kan ha en direkt påverkan på hjärtat och kärlsystemet men också indirekt genom påverkan på perifera strukturer såsom lungorna och skelettmusklerna.
 
Forskningsprojektet LYMfit är ett samarbete mellan Sverige och Norge. Syftet är att studera effekterna av konditionsträning på riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar hos personer som tidigare behandlats mot lymfom samt att studera om effekterna skiljer sig åt mellan könen. Syftet är också att jämföra effekterna med ålders- och könsmatchade personer som inte haft cancer. 
 
Personer som genomgått behandling mot lymfom 2-5 år tidigare kommer rekryteras. Efter baslinjemätningar kommer de att randomiseras till interventionsgrupp eller kontrollgrupp. Interventionsgruppen och kontrollerna utan cancer kommer att träna övervakad konditionsträning på offentligt gym, 3 gånger per vecka i 5 månader. 
 
Resultaten från studien kommer kunna visa hur lymfombehandling påverkar kroppens förmåga till fysiskt arbete samt om konditionsträning kan minska riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdom hos denna grupp. Dessutom kommer resultaten visa på om fysisk kapacitet och effekten av träning skiljer sig mellan överlevare efter lymfom och personer som inte behandlats mot cancer. Detta kan öka förståelsen för hur cancerbehandling påverkar kroppen och om träning behöver anpassas för en individ som genomgått behandling mot lymfom. Detta kan i sin tur ge underlag för stödinsatser inom både hälsosjukvården och friskvården.

Maria Hägglund, tilldelad 2 400 000 kr av Vetenskapsrådet

Maria Hägglund, universitetslektor vid
Inst för kvinnors och barns hälsa

Projekt: Patienters aktiva roll i hantering av felaktigheter i journalen.

Forskargruppen e-hälsa och hälsodata har med Maria Hägglund i spetsen beviljats medel från Vetenskapsrådet för ett 3-årigt projekt med syfte att undersöka hur vi kan använda patienters tillgång till sin journal genom 1177.se för att hitta och hantera felaktigheter i dokumentationen - som i förlängningen skulle kunna leda till skada. Medverkande forskare i projektet är Anna Kharko, Charlotte Blease och Sara Riggare.

Patienter hittar ofta felaktigheter eller information som saknas i Journalen - men få väljer att ta upp det med sina vårdgivare. Forskarna i projektet vill göra det lättare för patienter att ta en aktiv roll i patientsäkerhetsarbetet, utan att för den sakens skull öka belastningen på vårdpersonalen. Projektet kommer att studera hur patienter tidigare använt sig av funktionen ”patientens noteringar” i Journalen för att rapportera felaktigheter, utforska patienters och vårdpersonals syn på och preferenser gällande hur patienter skulle kunna bidra till att identifiera felaktigheter i journalen, samt blicka framåt för att föreslå ett innovativt ramverk för hur patientportaler kan vidareutvecklas för att möjliggöra för patienter att aktivt bidra till kvaliteten på dokumentationen. 
 

Soorej Jose Puthoopparambil, ​tilldelad 2 400 000 kr av Vetenskapsrådet

Soorej Jose Puthoopparambil. Lektor
och forskare vid  Inst för kvinnors och
barns hälsa 

Projekt: En jämförande analys av  barriärer mot flyktingars respektive icke-flyktingars tillgång till sjukvård i mottagande samhällen i Bangladesh och Uganda.

Låg- och medelinkomstländer såsom Bangladesh och Uganda tar emot många flyktingar. Bevis, även om den är begränsad, finns på att flyktingars tillgång sjukvård och social service orsakar spänningar mellan dem och den lokala befolkningen som har barriärer mot tillgång till sjukvård.

Det nya projektet kommer att studera vilka barriärer som finns för flyktingar respektive lokalbefolkning (medborgare) i Bangladesh och Uganda, mot tillgång till sjukvård och hur det därigenom uppstår ojämlikheter mellan dessa två grupper. Projektet kommer också undersöka hur vårdgivare och flyktingar i mottagande samhällen arbetar för att hitta lösningar för att öka sin tillgång till sjukvård. Jämförelsen i projektet är unik eftersom vi jämför två olika system, Bangladesh har parallella sjukvårdsystem medan Uganda har ett integrerat hälsosystem.

Inväntar ytterligare beslut

Eva-Charlotte med projektet Hälsosam eller ohälsosam mat? Vad avgör mödrars val av kost för sina barn under fem? En studie med mixad metod i Addis Abba.

Carin Andrews med projektet Familjecentrerad intervention i Nepal: Epidemiologi och delaktighet för barn med utvecklingsförseningar och funktionsnedsättningar (FINE-DDD).

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vi stödjer svensk forskning med nästan 8 miljarder kronor per år.

Nyheter

Last modified: 2023-10-23