Sara Riggare mottagare av Elsa och Inge Anderssons pris 2023

2023-10-02

Parkinsonfondens styrelse har utsett Sara Riggare, forskare på Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet, till mottagare av Elsa och Inge Anderssons pris 2023. Priset är på 100 000 kronor, varav 25 000 kronor är ett personligt stipendium och återstoden ett bidrag till mottagarens fortsatta forskning.

Sara är en välkänd profil i Parkinsonvärlden, både i Sverige och internationellt, såväl bland kliniskt aktiva och forskare som bland patienter. Hon fick själv de första symtomen på Parkinsons sjukdom redan 1984. Sara påbörjade sina doktorandstudier på Karolinska Institutet. Hennes forskning handlar om hur parkinsonpatienter kan vara mer aktiva i sin vård och egenvård.

Sara Riggare, forskare på Institutionen för kvinnors
och barns hälsa

Sara slutförde sina doktorandstudier unde handledning av professor Bas Bloem och disputerade i Nijmegen, Nederländerna den 25 mars 2022 med avhandlingen ”Personal science in Parkinson’s disease: a patient-led research study”.

Avhandlingen innehåller sex stycken publicerade vetenskapliga artiklar som belyser flera viktiga aspekter av patienternas perspektiv på Parkinsons sjukdom, exempelvis hur parkinsonpatienter hittar sin kunskap om sjukdomen. Ett signifikant samband hittades mellan självrapporterad kunskapsnivå och hur nöjd man var med tiden hos neurologen varje år. Detta skulle kunna innebära att personer med Parkinson som rapporterade en högre kunskapsnivå hade större sannolikhet att vara nöjda med den tid de fick med sin neurolog, oavsett hur kort eller lång den tiden var. Det skulle också kunna tyda på att patienterna får ut mer av sitt möte med neurologen om de kommer dit bättre förberedda, dvs. med mer sjukdomsspecifik kunskap, så att diskussionens djup och kvalitet förbättras. Ett annat exempel på ett område där Saras avhandling har bidragit till att öka vår kunskap är hur patienter kan använda sig av egenmonitorering/self-tracking.

Egenmonitorering kan användas för egna observationer och symtomuppföljning och kan därmed göra det möjligt för personer med Parkinson att bättre förstå sin egen situation och att förbättra sin behandling, både med och utan stöd från vårdpersonal. Saras forskning är unik och nyskapande på flera vis, framförallt genom att hon på ett systematiskt och vetenskapligt sätt ger oss inblick i patienternas perspektiv. En annan tydlig skillnad jämfört med konventionell klinisk forskning är tidsaspekten: den forskning Sara gör kan snabbt omsättas till nytta i patienternas liv. Redan under doktorandstudierna har Saras arbete tydligt bidragit till att förbättra vården och forskningen inom Parkinsonområdet.

Nyhet från Parkinsonfonden

Nyheter

Last modified: 2023-10-23