Viktigt att båda föräldrarna involveras i amningen

2024-01-23

Den viktigaste stödpersonen för att kvinnor ska lyckas med sin ambition att amma är den nyblivna mammans partner. Partnern behöver också inkluderas genom mer stöttning från vårdpersonalen.

En bäbis som syns amma. 

I den gruppen som fick stöd med amningen upplevde sig partnern mer involverad. Foto: Getty Images

Uppsala universitet har tillsammans med Region Sörmland genomfört ett amningsstödprogram. I det har nyblivna föräldrar fått ett strukturerat amningsstöd genom hela vårdkedjan. Studien presenteras i en artikel som publicerats i International Breastfeeding Journal. Genom intervjuer undersöktes hur partnern upplevde stödet i både amningsstödgruppen och i en kontrollgrupp som hade fått sedvanligt stöd.

– Det är viktigt att vårdpersonalen erbjuder strukturerat stöd så att det når alla föräldrar, att man jobbar med hela familjen genom att ha ett reflekterande dialog om hur amningen fungerar. Det har framkommit att partnern gärna vill mata barnet. Det är viktigt att involvera partnern, att man förklarar hur man kan vara delaktig utan att mata barnet, säger Ingrid Blixt som är doktor i medicinsk vetenskap och samordningsbarnmorska i region Sörmland.

Stöd gav mer involverad partner

Tidigare forskning har visat att amning har stor inverkan på kvinnors och barns hälsa, till exempel genom att barnet skyddas från infektioner under amningsperioden och att risken för äggstocks- och bröstcancer minskar för mamman. Nästan alla kvinnor, 97 procent enligt en tidigare studie, uttrycker att de vill amma. Endast 10 procent av barnen i Sverige ammas fullt i sex månader.

I amningsstödgruppen upplevde partners sig mer involverade i amningen och beskrev att de samarbetade med mamman för att få amningen att fungera. Kontrollgruppen partners upplevde sig däremot exkluderade när de inte fick mata barnet och de upplevde att de inte fick stöd från sjukvårdspersonalen. Den enda riktlinjen som finns i vården i dagsläget är att man ska ge föräldrar en broschyr om amning. Sedan är det upp till varje personal vad man gör och inte gör.

Slutsatsen är att båda föräldrarna behöver involveras i amningsstödet och personalen behöver stötta partnern på ett inkluderande sätt utan att det innebär att partnern matar barnet med nappflaska.

För ensamstående mammor får man hitta alternativa lösningar.

– Ensamstående är en sårbar grupp och behöver stöttning på annat sätt. Man kanske har en mamma eller någon annan närstående som stöttar en. Vårdpersonalen kan till viss del stötta upp, säger Ingrid Blixt.

Stödet har införts på flera håll i Region Sörmland och ska implementeras i hela regionen. Det ska även införas i Region Uppsala.

– Det som är speciellt med det här är att alla får det här stödet genom att det ingår i standardvården. Det erbjuds både till förstagångs- och omföderskor, säger Ingrid Blixt.

Publikation

Nyheter

Last modified: 2023-10-23