Flertalet ungdomar är trygga med tillgång till patientjournaler på nätet

2024-03-12

De flesta ungdomar som läser sin patientjournal på nätet känner sig trygga och tycker att accessen ökar tilliten till vårdpersonal. Samtidigt uppger drygt 40 procent att de önskar kontroll över vilka som kan läsa deras journal. Det framgår av en forskningsstudie om ungdomars uppfattning om säkerhet och integritet i e-journaler ledd från Uppsala universitet.

– Mer än nio av tio av ungdomar i studien litade på inloggningsprocessen och åtta av tio såg e-journalen som säker. Två tredjedelar menade att tillgång till journalen förbättrade deras tillit till vårdpersonalen och skapade en bättre kommunikation med vården, säger Josefin Hagström, anknuten till centrumet Uppsala MedTech Science & Innovation på Akademiska sjukhuset och doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

I Sverige har föräldrar tillgång till sitt barns journal tills barnet fyller 13 år. Ungdomar får egen tillgång till sin journal först vid 16 års ålder. Detta glapp har fått kritik från flera håll vilket har lett till utredningar av tillgång till barns journaluppgifter via nätet av både regeringen och Inera AB (företaget som tillhandahåller e-journalen). Dessa utredningar har lett till förslag på hur glappet i journaltillgång för föräldrar och unga skulle kunna stängas.

Syftet med studien, som genomfördes inom ramen för forskningsprojektet NORDeHEALTH, var att utforska ungdomars uppfattningar om säkerhet och integritet i den elektroniska patientjournalen samt om det fanns skillnader mellan kvinnor och män eller baserat på mående.

Forskningsprojektet genomfördes i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och Estland, där patienter i alla åldrar fick besvara en online-enkät. I Sverige var enkäten tillgänglig för användare av journalen på 1177.se under tre veckor i januari-februari 2022. Här inkluderades ungdomar i åldern 15–19 år. (Ungdomar kan ansöka om tillgång till sin journal mellan 13–15 års ålder.) Frågorna handlade om tankar kring tillgången till e-journal, med särskilt fokus på åsikter och erfarenheter rörande säkerhet och integritet samt vad som ses som känslig information. Forskarna undersökte också attityder till att dela med sig av information från journalen. 

Läs hela pressmeddelandet från Akademiska sjukhuset 

Nyheter

Last modified: 2023-10-23