Maria Hägglund tilldelas forskningsanslag från Johanna Ahléns minnesfond 2021

2021-12-13

Maria Hägglund, docent i hälsoinformatik och lektor i implementeringsforskning vid Uppsala universitet & Akademiska sjukhuset tilldelas årets forskningsanslag ur Johanna Ahléns minnesfond.

Projektet syftar till att öka kunskapen om och förståelsen för sickelcellanemi bland sjukvårdspersonal i Sverige. Detta görs genom att forskare, tillsammans med en grupp externa experter som utvecklat ett digitalt verktyg som används av patienter och vårdgivare på olika håll i världen, översätter och utvärderar verktyget inom den svenska sjukvården.

Maria Hägglund 

Verktyget (SCarD) bestående av personliga och digitala riktlinjer för akutsituationer kommer att vara lättillgängligt eftersom patienterna har det med sig i sin mobiltelefon. Snarare än att sträva efter att utbilda ett fåtal utvalda ur vårdpersonal gruppen om behoven hos patienter med sickelcellanemi kommer man att implementera detta beprövade verktyg för att säkerställa all vårdpersonal i Sverige, som stöter på patienter med sickelcellanemi, i patientmötet ska få kunskap och kunna ge god vård genom att använda verktyget.
Forskargruppen vid kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet kommer att testa användningen av det verktyg som tagits fram.

Johanna Ahléns minnesfond
Minnesfonden bildades för att hedra Johanna Ahléns minne och verkar för att öka förståelse inom vården för sicklecell anemi och andra ovanliga blodsjukdomar. Genom en årlig gåva om 100.000 kr över en treårsperiod önskar familjen Ahlén verka för att främja forskning kring sickle-cell anemi och spridning av information om sjukdomen i vården i Sverige.

Familjen vill verka för att fler praktiserande läkare och annan vårdpersonal får exponering mot sjukdomen i någon form och ökad förståelse för patientens situation. Medlen kan användas för forskning, utbyten till länder där sjukdomen är mer vanlig, besök på ämneskonferens, eller liknande insatser som prefekt anser främjar ändamålet.
Besök hemsidan för Johanna Ahléns minnefond https://johannasminnesfond.se

Nyheter

Last modified: 2023-10-23