Grundutbildningsgruppen (GUG)

Grundutbildningsgruppen (GUG) på KBH bereder frågor gällande utbildningen som ska beslutas i institutionsstyrelsen och ansvarar för planeringen samt utvärderingen av utbildningen på grund- och avancerad nivå.

Arbetsuppgifter

Planera och granska institutionens utbildningar på grund-och avancerad nivå gällande innehåll och utformning. I detta uppdrag ingår:

 • Övergripande ansvar för samordningen av olika utbildningars/kursers innehåll
 • Bevaka att utvärderings- och kvalitetsarbete genomförs och i övrigt bevaka frågor som berör utbildningen på grund-och avancerad nivå. Där ingår tex att granska och tillgängliggöra kursrapporter för fristående kurser som inte även ingår i program.
 • Yttra sig och besvara frågor gällande utbildningen på grund-och avancerad nivå. I detta uppdrag ingår att besvara universitetsinterna och externa förfrågningar avseende utbildningen
 • Inkomma med förslag till institutionsstyrelsen om principer och regler för studentärenden
 • Arrangera lärardag 1 gång/år
 • Vara stöd för lärare och kursledare i kvalitetsarbete
 • I övrigt fullgöra uppgifter som åläggs av prefekt eller institutionsstyrelse

Arbetsgrupp

GUG består av studierektorer, programsamordnare för masterprogram och programansvariga, kurssamordnare, student samt eventuellt ytterligare personer av betydelse för utbildningen.
För närvarande består GUG av:

 • Anna Schönborg (kurssamordnare)
 • Tryggve Nevéus (Läkarprogrammet. Ordförande GUG.)
 • Maria Grandahl (vårdutbildningar)
 • Soorej Jose Puthoopparambil (Masterprogrammet för global hälsa)
 • Lena Zetterberg (Fysioterapeutprogrammet)
 • Paola Oras (Barrnmorskeprogrammet)
 • Maria Borgerstig (Arbetsterapeutprogrammet)
 • Eva-Lotta Funkquist (Specialistsjuksköterskeprogrammet)
 • Susanne Lager (Biomedicinska analytikerprogrammet)
 • Ulla Albért (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK)
 • Student (vakant)


GUG träffas i den stora gruppen två gånger per termin, däremot träffas den mindre arbetsgruppen (bestående av studierektorer, programsamordnare för masterprogram och kurssamordnare) oftare. Varje termin har två personer inom GUG ansvar att granska nya kursplaner, dessa presenteras sedan i den större gruppen.

Alla nya fristående kurser (samt revideringar av befintliga kurser) ska gå genom:

 • Grundutbildningsgruppen (GUG)
 • Institutionsstyrelse
 • Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten (GRUNK)

För mer information om vilka kurser som finns på KBH: https://www.kbh.uu.se/utbildning/kurser/

Övrigt:

 • GUG har mandat att omfördela HST om en kurs inte presterar som förväntat.
 • Antagningstal sker i maj (inför höstterminen) och oktober (inför vårterminen).
 • Observera att det är olika deadlines för nationella samt internationella kurser, för mer information se länken ovan.

Möten och deadlines

GUG möten 2023:

 • Mini-GUG 24/8 kl. 15:00
 • GUG 5/9 kl. 13:00
 • Mini-GUG (extrainsatt) 15/9 kl. 09:00
 • Mini-GUG 20/10 kl. 13:00
 • GUG 13/11 kl. 10:00

Institutionsstyrelsen möten 2023:

 • 22/8 (kallelse 15/8)
  4/10 (kallelse 27/9)
  25/10 (kallelse 18/10)
  20/11 (kallelse 13/11)
  14/12 (7/12)

GRUNK möten 2023, observera att kallelse skickas två veckor innan mötet:

GRUNK möten 2023: http://media.medfarm.uu.se/arshjul/?calendar=110 
GRUNK möten 2024: http://media.medfarm.uu.se/arshjul/?calendar=126 
 

Läs mer om deadline för fristående kursplaner och kurstillfällen, nationella samt internationella

Last modified: 2023-10-06