Karl Johan Öbrink seminar, Lena Kjellén ”No life without heparan sulfate”

  • Date: –16:00
  • Location: Biomedicinskt centrum, BMC A1:107a
  • Lecturer: Lena Kjellén
  • Organiser: BMC Intendenturen
  • Contact person: BMC Intendenturen
  • Seminarium