Forskning vid institutionen

Institutionen för kvinnors och barns hälsa har en stark multiprofessionell och internationell forskningsmiljö. Vi bedriver forskning som syftar till att förbättra individers hälsa, både i Svergie och globalt. Våra profilområden är obstetrik och gynekologi, pediatrik, hälsovetenskap och e-hälsa, global hälsa och migration samt fysioterapi, arbetsterapi och beteendemedicin. Vi är även hemvist för tre forskningsinriktade centrumbildningar: Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling och global hälsa (Swedesd), Nationellt centrum för kvinnorfrid (NCK) samt Centrum för kvinnors psykiska hälsa (WOMHER).

Samtliga forskargrupper

Digital hälsa och Mental hälsa

Inom profilområdet Hälsovetenskap och e-hälsa arbetar vi med att identifiera, förutsäga och behandla sjukdomsrelaterade emotionella besvär hos de som drabbats av kroppslig sjukdom och deras närstående. Tillsammans med personer med egen erfarenhet av sjukdom samt närstående utvecklar, testar, utvärderar och implementerar vi psykologiska behandlingsprogram, ett flertal är webbaserade. Vi undersöker olika metoder för att rekrytera deltagare till forskningsstudier och för att stödja fortsatt deltagande i studier. 

Vår grupp är värd för det strategiska forskningsprogrammet Uppsala University Psychosocial Care Programme (U-CARE), www.u-care.uu.se.

Forskargrupper som arbetar inom detta fält är:

Global hälsa och migration

Inom profilområdet Global hälsa och migration studerar vi sexuell- och reproduktiv hälsa, åtgärder för att minska dödlighet i nyföddhetsperioden, diabetes, nutrition, antibiotikaresistens, feber/malaria hos barn samt hälsosystems- och implementeringsforskning. Forskningen är förankrad i de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) och bedrivs i nära samarbete med kollegor i hela världen. 

Forskargrupper som arbetar inom detta fält är:

Obstetrik och gynekologi

Profilområdet obstetrik och gynekologi arbetar med att förbättra vård och omhändertagande av kvinnor med gynekologiska problem, gravida och nyfödda barn. Forskningen handlar om bättre diagnostik och behandling av endometrios, cancer, hormonrubbningar samt barnlöshet. Vi arbetar med förebyggande av graviditets- och förlossningskomplikationer. Ett särskilt fokus ligger på kvinnors psykiska hälsa i relation till könshormoner och graviditet. 

Mer information om vår forskning hittar du under respektive forskargrupps hemsida:

Pediatrik

Profilområdet pediatrik bedriver forskning med fokus på barns- och ungdomars hälsa och sjukdomar. Forskningsprojekten innefattar vård av för tidigt födda barn och barnhälsovård och syftar till att förebygga hälsoproblem senare i livet. Barnsjukvård är ett brett område men vi vill särskilt förbättra diagnostik och behandling av astma- och luftvägssjukdomar, övervikt, njursjukdomar, neurologiska sjukdomar, inflammatoriska sjukdomar samt cancer. 
Ett särskilt fokusområde handlar om att förebygga långtidskonsekvenser av cancerbehandling hos barn. Forskningen görs i nära samarbete med Akademiska barnsjukhuset.

Mer information om vår forskning hittar du under respektive forskargrupps hemsida:

Senast uppdaterad: 2023-01-24