Denna sida är under ombyggnad 

Internationell mödra- och barnhälsovård - IMCH

IMCH ansvarar för institutionens profilområde ”Global hälsa och migration”. IMCHs tre forskargruppers verksamhet inom både utbildning och forskning är förankrade i de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Detta inkluderar interdisciplinär/flervetenskapliga studier av sexuell- och reproduktiv hälsa i ett globalt- och migrationsrelaterat perspektiv, åtgärder för minskad dödlighet i nyföddhetsperioden, global nutrition, antibiotikaresistens, förbättrat omhändertagandet av feber/malaria hos barn samt hälsosystems- och implementeringsforskning.  Projekten bedrivs i nära samarbete med vetenskaliga kollegor ofta i kontexter med begränsade resurser.

Internationell mödra- och barnhälsovård - IMCH

Hälsovetenskap och e-hälsa

Vi arbetar bl.a. med att identifiera, förutsäga och behandla sjukdomsrelaterade emotionella besvär hos de som drabbats av kroppslig sjukdom och deras närstående. Tillsammans med personer med egen erfarenhet av sjukdom samt närstående utvecklar, testar, utvärderar och implementerar vi psykologiska behandlingsprogram, ett flertal är webbaserade. Vi undersöker också huruvida olika metoder att rekrytera deltagare till forskningsstudier och stödja fortsatt deltagande i studier påverkar intresset för att delta i samt fortsätta ett påbörjat deltagande i studier.

Vår grupp är värd för det strategiska forskningsprogrammet Uppsala University Psychosocial Care Programme (U-CARE), www.u-care.uu.se.

Obstetrik och gynekologi

Vi har som övergripande mål att genom forskning förbättra hälsan hos kvinnor, gravida och nyfödda barn. Gällande kvinnans sjukdomar innefattar forskningen sjukdomar såsom cancer, cervixcancerprevention, endometrios, inkontinens och menstruationsrubbningar. Ett särskilt fokus ligger på kvinnors psykiska hälsa och dess koppling till könshormoner och graviditet. Vi studerar reproduktion, till exempel gällande antikonception, miljögifters effekt på kvinnlig fertilitet, graviditetsplanering och ofrivillig barnlöshet. Vi har speciellt fokus på graviditetskomplikationer såsom preeklampsi och tillväxthämning, men även graviditetsdatering samt normala processer under graviditet, såsom intrauterin tillväxt och komplikationer som kan uppkomma under förlossning. Vår forskning inom obstetrik och gynekologi innefattar kvalitativa och kvantitativa metoder, laborativ och epidemiologisk inriktning. Vi har flera stora kohorter som vi följer, vi arbetar med biobanksmaterial kring cancer och graviditet, och satsar allt mer på interventionsforskning.

Pediatrik

Pediatrikens snabba utveckling har blivit möjlig genom avancerad forskning under de senaste decennierna. När forskarna även är kliniskt verksamma kan vetenskapliga resultat snabbt överföras till sjukvården. Inom institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa bedriver vi klinisk och experimentell forskning med fokus på barns hälsa och sjukdomar. Forskningen sker i forskargrupper som är samordnade med kliniker och sektioner vid Akademiska barnsjukhuset. Vid institutionen finns två pediatriska forskningslaboratorier. Forskningsprojekten innefattar astma- och luftvägssjukdomar, inflammatoriska sjukdomar, barnhälsovård, barnendokrinologi, metabola sjukdomar och obesitas, pediatrisk nefrologi och gastroenterologi, barnonkologi, barnneurologi, neonatologi, barnkirurgi och internationell barnhälsa. De många forskningsområdena speglar på ett bra sätt den stora bredd som pediatriken har.

Senast uppdaterad: 2022-05-24