Medfödda missbildningar

I dag överlever majoriteten av barn med medfödda missbildningar efter kirurgisk korrektion. Missbildningar påverkar ofta patienten upp i vuxen ålder. Forskningen är inriktad på studier av komplikationer, kognitiv och fysisk funktion, hälsorelaterad livskvalitet och upplevelser av vården för patienter opererade för esofagusatresi, diafragmabråck, anorektala missbildningar, Hirschsprungs sjukdom, bukväggsdefekter och VACTERL association. Vi bedriver molekylära studier av DNA från patienter med medfödda missbildningar i gastrointestinalkanalen.

Nekrotiserande enterokolit (NEC)

NEC är en allvarlig inflammatorisk tarmsjukdom som framförallt drabbar för tidigt födda barn.  Patogensen anses vara multifaktoriell men är inte helt klarlagd. Diagnostiken vid NEC är bristfällig. Vi bedriver experimentella och kliniska studier av tarmfloran och tarmens barriärfunktion vid NEC, studier av potentiella specifika markörer i blod och tarm hos patienter med NEC samt uppföljningsstudier av patienter opererade för NEC.

Intraabdominella adherenser

Adherenser uppkommer efter bukoperationer som en reaktion på ett kirurgiskt trauma och kan leda till tarmvred hos patienten. Vi kartlägger prevalensen hos barn efter genomgången bukoperation och jämför olika kirurgiska teknikers påverkan på adherensutvecklingen.  Vår forskning omfattar även experimentella studier på potentiella terapier mot adherensutveckling.

Appendicit

Akut appendicit är den vanligaste kirurgiska sjukdomen som drabbar barn. Vi deltar i en internationell randomiserad kontrollerad multicenterstudie som jämför antibiotika behandling med operation vid okomplicerad akut appendicit. Vi deltar även i en nationell prospektiv multicenterstudie  som syftar till att finna diagnosspecifika markörer i blod och urin vid akut appendicit.

Effekter av hund i barnsjukvård

Hypotesen är att hund i barnsjukvården innebär positiva effekter för det sjuka barnet, föräldrar och/eller personal. Målsättningen är att undersöka fysiologiska och psykologiska effekter av hund i barnsjukvården samt att undersöka om det finns tecken till ökad förekomst av allergen och/eller bakterier i samband med hundens närvaro.

Tromboinflammation vid celltransplantation

Interaktion mellan transplanterade cellers ytor och blodets kaskadsystem. Både aktiveringsvägar av det medfödda immunförsvaret och potentiella inhibitorer av dessa processer studeras.