Barnonkologisk forskning - särskilt fokus på komplikationer

Insamling av blodprov

Genom att öka förståelse för kliniska, biologiska, och psykosociala aspekter av barncancer arbetar forskargruppen Barnonkologisk forskning - särskilt fokus på komplikationer på att förbättra livskvalitet för barn och ungdomar med cancer och deras familjer.

Bredden är stor på den forskning som sker inom vår forskargrupp, från experimentell forskning med molekylärbiologiska tekniker till beteendevetenskaplig forskning som syftar till att hjälpa barn och familjer att bättre klara den krävande behandlingen. Vi samarbetar nationellt och internationellt både med att leda och samverka i olika forskningsprojekt. Vi arbetar särskilt tätt ihop med forskargruppen Barnonkologisk och neurologisk forskning som vi har flera gemensamma projekt med.

Särskilda resurser vid Uppsala universitet

Protonstrålning
Skandionkliniken i Uppsala som startade 2015 är en nationell, och även nordisk, resurs som har medfört en viktig utökning av den barnonkologiska behandlingsarsenalen. Protonbehandling gör att strålfälten kan avgränsas med stor precision. Tillkomsten av Skandionkliniken ger även utökade möjligheter till strålbehandling i de lägre åldrarna, där man för närvarande är restriktiv på grund av risker för allvarliga sena komplikationer, framför allt i hjärnan.

Biobanker
Det finns två biobanker med koppling till Uppsala som är särskilt inriktad mot barnonkologi och barnneurologi: Nordisk biobank för barnleukemi (Frost huvudansvarig, Palle et al.) och Barntumörbanken (Ljungman klinisk ledare och ordförande för styrgruppen). Läs mer om både biobanker på Barncancerfondens webbsida.

Finansiärer

Vi vill rikta ett varmt tack till våra finansiärer, samverkanspartner, och alla patienter och deras familjer som möjliggör vårt forskningsarbete, bland annat
BarncancerfondenCancerfondenGillbergska StiftelsenMary Bevés Stiftelse, och Region Uppsala.

Aktuellt från vår forskargrupp

  • 22 oktober 2021 

Gustaf Ljungman projektanslag i medicinsk teknik från Barncancerfonden för förebyggande av en smärtsam läkemedelsbiverkan med sår i munnen, mucosit, med hjälp av en luftkylningsanordning. 

  • 19 oktober 2021

Registrerades doktoranden Christopher Blacker i projektet: 
Utvärdering av en luftkylningsanordning för att reducera oral mucosit.

  • 6 juni 2021

Antogs doktoranden Paula Hansson i projektet: Farmakogenomik vid cytostatikainducerad toxicitet hos barn med fokus på märgtoxicitet.

  • 14 oktober 2020

Forskargruppsledaren Gustaf Ljungman har bidragit till en ny internationell rapport i The Lancet om barns smärta, läs mer om rapporten Barns smärta underskattas inom sjukvården.

Senast uppdaterad: 2022-09-09