Precisionsmedicin

Epigenetiska och genetiska förändringar hos barn med akut lymfatisk leukemi (ALL) och akut myeloisk leukemi (AML) 
Palle, Harila-Saari, Nordlund et al.
ALL utvecklas från den maligna transformationen av förstadier till B- och T-celler i benmärgen men mekanismerna är okända. Denna studie syftar till att öka vår förståelse av den epigenetiska regleringen för leukemiutveckling. Vi studerar DNA-metylering som en biomarkör för klassificering, prognos och sjukdomsprogression vid barnleukemi och även mutationer som stör gener som är involverade i kromatinmodifiering.

Genetiska studier vid lymfom
Englund et al.
Detta är ett samarbetsprojekt mellan UU och KI. Genom att kartlägga genetiken i lymfom hos barn och unga vuxna hoppas man kunna hitta de signalvägar som styr tumörutvecklingen och i förlängningen kan denna typ av studier medföra att målriktad behandling kan ges med förhoppningsvis mindre biverkningar. Man kommer att analysera samtliga lymfomgrupper hos barn och unga vuxna i Sverige från 2000 och framåt och jämföra om det finns skillnader i uttryck mellan olika lymfomtyper och mellan barn och unga vuxna patienter.

Senast uppdaterad: 2021-11-30