Omvårdnad och psykosociala aspekter

ALICE  - Utveckla och utpröva en interventionsinsats inom elevhälsan för att stödja unga att hantera sina vardagliga utmaningar
Enskär et al.
Majoritet av svenska ungdomar rapporterar att de har en bra hälsa, trots det sker en ökning av psykosomatiska besvär. Därför är syftet är att låta ungdomarna själva ta fram ett förslag till en ny intervention baserad helt på deras erfarenheter sk. experience-based co-design. Därefter kommer denna ”nya” intervention att testas och utvärderas.’

See Me – Talk to Me! Forskning om barn som anhöriga
Enskär et al.
Många barn lever med föräldrar som har en allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom. Det finns en kunskapslucka om barn som anhöriga, speciellt när det handlar om tidiga insatser på basnivå för alla barn. De forskningsprojektet, handlar om att tidigt kunna upptäcka och hjälpa de barn som behöver stöd. Den första fasen (”See Me”), kommer att vara att identifiera de barn vars föräldrar är fysiskt sjuka. Den andra fasen (”Talk to Me”), kommer att tillhandahålla och utvärdera vilken vård, information och stöd som erbjuds barnen.

Barn som närstående i cancervården
Enskär et al.
Detta forskningsprojektet är en fortsättning av ovan nämnde projekt med syfte att bedöma vilka som behöver utökat stöd.

Skolors kunskapsbehov kring barncancer och skolprestation efter leukemi och lymfom
Lönnerblad, Harila Saari, Enskär, et al.
Överlevnaden för barncancer har idag stigit till runt 85% vilket innebär att allt fler barn som drabbats av cancer finns i de svenska klassrummen. Syftet med projektet är att främja lärandet i skolan hos barn behandlade för cancer genom att skapa en ökad förståelse hos lärare/speciallärare/specialpedagoger/skolledare om förutsättningar och utmaningar under skolgången hos barn som behandlats för cancer.

Senast uppdaterad: 2021-11-30