Tidiga och sena komplikationer

Neurotoxicitet vid akut lymfatisk leukemi (ALL) 
Harila Saari, Christoforaki, et al.
Svåra akuta biverkningar i centrala nervsystemet (CNS) är vanliga under ALL behandling och kan leda till senare epilepsi och inlärningssvårigheter. Vi studerar deras incidens och mekanismer inom ramen för det europeiska ALL-behandlingsprotokollet, ALLTogether. Liqvorprover samlas för att studera prediktiva biomarkörer för CNS biverkningar, och CNS biverkningar studeras även i ett stor internationellt register på mer än 1400 barn med ALL och neurotoxicitet.

Skelettbiverkningar vid ALL 
Harila Saari, Giertz, et al.
Bennekroser utvecklas hos ungefär 7% av patienter med ALL. Det finns idag ingen beprövad behandling. Vi studerar utveckling av bennekroser i det europeiska ALLTogether leukemiprotokollet och om tidigt bisfosfonatbehandling kan förhindra progress av bennekroser och utveckling artros. Sena komplikationer och livskvalite efter bennekroser studeras, och det prediktiva värdet av ett nytt radiologisk klassificeringssystem analyseras.

Metabola och immunologiska sen effekter av kemoterapi hos högrisk- och infant-ALL patienter 
Harila-Saari, Bergstein, Lähteenmäki et al.
NOPHO ALL2008 protokollets högrisk kemoterapiarm har varit exceptionellt intensiv. Vi studerar metabola effekter och immunitet efter denna behandling. Vi studerar även genetiska markörer för tidigt åldrande hos dessa patienter; telomerlängd och DNA metyleringsålder.
Biverkningar, speciellt förekomst av infektioner, studeras hos infant ALL patienter som har behandlats med det ovanligt intensiva svenska Infant ALL2014 protokollet.

Sena kognitiva komplikationer efter CNS-bestrålning hos barn 
Ljungman, Harila Saari, Söderström, Ehrstedt, et al.
Kognitiva, psykosociala och hälsorelaterade komplikationer vid strålning mot CNS kommer att studeras och jämföras med strålplaner och resultat på ögonrörelsemätningar. Jämförelser kommer att ske med en åldersmatchad frisk kontrollgrupp. Studien kan ge ny kunskap om strålrelaterade sena komplikationer och förbättra neuropsykologiska screening- och rehabiliteringsmetoder som planeras användas som underlag i en framtida prospektiv studie för alla som erhåller protonstrålning via Skandionkliniken i Uppsala.

Senast uppdaterad: 2021-12-15