E-hälsa och hälsodata

Arbetet i vår forskargrupp stöttar den pågående omställningen av hälso- och sjukvården i Sverige och internationellt genom forskning i samverkan om e-hälsa och hälsodata. Vi verkar i skärningspunkten mellan hälsovetenskaper, implementeringsforskning, preklinisk forskning, hälsoinformatik och aktionsforskning. I vårt arbete ingår utvärdering av etiska, juridiska och sociala konsekvenser av eHälsa i samarbete med alla intressenter: patienter, närstående, vårdpersonal, forskare, vårdorganisationer, industri, beslutsfattare och myndigheter.

Patienternas och närståendes perspektiv är avgörande för vår forskning, så både patientdrivna innovationer och patientledd forskning ingår som viktiga komponenter för att förbättra hälsa och välbefinnande.

Forskargruppen är även en del av Medtech Science & Innovation som är ett gemensamt centrum för medicinsk teknik mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.

Senast uppdaterad: 2023-11-27