Om IMCH

Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH) är ett ledande utbildnings- och forskningscentrum för global hälsa vid Uppsala universitet med ansvarar för institutionens profilområde ”Global hälsa och migration”. Tre forskargrupper ingår i IMCHs verksamhet där både utbildning och forskning är starkt förankrade i de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Detta inkluderar interdisciplinär/flervetenskapliga studier av sexuell- och reproduktiv hälsa i ett globalt- och migrationsrelaterat perspektiv, åtgärder för minskad dödlighet i nyföddhetsperioden, global nutrition, antibiotikaresistens, förbättrat omhändertagandet av feber/malaria hos barn samt hälsosystems- och implementeringsforskning. Projekten bedrivs i nära samarbete med vetenskapliga kollegor ofta i kontexter med begränsade resurser.

Senast uppdaterad: 2021-09-09