Fysioterapi och beteendemedicin

Fysioterapins viktigaste kunskapsområde är hur rörelse såsom fysisk aktivitet och ändamålsenlig motorik bidrar till hälsa och delaktighet i vardagsliv och samhälle. Vår forskning karaktäriseras av integrering av fysioterapi och beteendemedicin. Vi  söker svar på om det går att öka effekten av fysioterapeutiska behandlingsmetoder genom att  definiera målet för fysioterapeutiska behandlingsinsatser som hälsorelaterade beteenden, samt  genom att tillämpa beteendeteori och beteendeanalys i kombination med medicinska och fysioterapeutiska kunskaper såsom sjukdoms- och träningslära. Förståelsen för hur biologiska, psykologiska och sociala variabler samspelar vid utveckling av sjukdom liksom vid återhämtning och tillfrisknande är central för gruppens forskning, liksom hur dessa är relaterade till möjligheten att vara fysiskt aktiv och klara vardagens aktiviteter inklusive arbete. I forskningen använder vi oss av en mångfald av metoder där klinisk behandlingsforskning i form av randomiserade kontrollerade studier är ett uttalat mål vid sidan av observationsstudier och studier med kvalitativ ansats.

Forskningsgruppen Fysioterapi är multidisciplinär och inkluderar lärare, forskare och doktorander från Uppsala universitet och Akademiska Sjukhuset.  Medlemmarna är organiserade i tre forskningsområden: 1) Beteendemedicin och smärta, 2) Hjärt-lunghälsa, 3) Neurorehabilitering och äldres hälsa.

Fysioterapi har huvudansvaret för forskningsprogrammet U-PAIN som syftar till att utveckla nya metoder för smärtdiagnostik, behandling och rehabilitering för personer med långvarig smärta. Programmet är ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för neurovetenskap och Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset.

Pågående forskningsprojekt hittar du under respektive forskningsområde i vänstermarginalen tillsammans med kontaktuppgifter till projektansvariga.

Forskningsgruppledare:
Pernilla Åsenlöf
e-mail: pernilla.asenlof@neuro.uu.se

Pernilla Åsenlöf

Professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Fysioterapi och beteendemedicin

E-post:
pernilla.asenlof[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 4768
Mobiltelefon:
070-4562831
Senast uppdaterad: 2024-02-09