Implementeringsvetenskap och transformativt lärande

Att omsätta forskningsevidens till handling är inte en process som kommer av sig själv. Att veta vad som ska göras och hur det ska göras är inte detsamma som att agera därefter, vare sig det är inom hälso- och sjukvården med intentionen att rädda människors liv, eller inom samhället för att möta de stora utmaningarna med en hållbar framtid. Implementeringsforskningen inom global hälsa syftar till att utveckla, utvärdera och främja implementeringsstrategier för att omsätta kunskap till praktik.

De stora utmaningar som definieras och lyfts fram i Agenda 2030 kommer inte att kunna lösas utan långtgående samhällsförändringar som omformar strukturer och föreställningar vi vant oss vid. Omställningen till hållbarhet, i begreppets alla tre dimensioner, kräver förändrade tankesätt, perspektiv och handlingar. Här har utbildning sin givna plats och nödvändighet. Utbildning och lärande ses av världssamfundet som nyckeln till en hållbar värld. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet och en förutsättning för förändring. Utbildning kan vara ett effektivt sätt att motverka fattigdomen i världen, stärka jämställdheten, förbättra vår hälsa, vidga våra vyer och inte minst rusta oss för samtida utmaningar och förändringar. Genom utbildning som är förankrad i förståelsen av vad hållbarhet innebär kan transformativt lärande ske. Inom global hälsa uttrycks detta transformativa lärande i termer av implementering av evidens, ’resilience’ och ’empowerment’, både när det gäller att motverka transnationella hälsohot och i strävan efter jämlikhet i hälsa.

Senast uppdaterad: 2022-02-15