Transformativt lärande och utbildning för hållbar utveckling

De stora utmaningar som definieras och lyfts fram i Agenda 2030 kommer inte att kunna lösas utan långtgående samhällsförändringar som omformar strukturer och föreställningar vi vant oss vid. Omställningen till hållbarhet, i begreppets alla tre dimensioner, kräver förändrade tankesätt, perspektiv och handlingar. Här har utbildning sin givna plats och nödvändighet. Utbildning och lärande ses av världssamfundet som nyckeln till en hållbar värld. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet och en förutsättning för förändring. Utbildning kan vara ett effektivt sätt att motverka fattigdomen i världen, stärka jämställdheten, förbättra vår hälsa, vidga våra vyer och inte minst rusta oss för samtida utmaningar och förändringar. Genom utbildning som är förankrad i förståelsen av vad hållbarhet innebär kan transformativt lärande ske. Detta utbildningsfokus går under benämningen Education for Sustainable Development (ESD) och är ett tydligt tvärvetenskapligt område i gränslandet mellan hållbarhetsstudier och utbildningsvetenskap.

Inom global hälsa uttrycks detta transformativa lärande i termer av implementering av evidens, ’resilience’ och ’empowerment’, både när det gäller att motverka transnationella hälsohot och i strävan efter jämlikhet i hälsa. ESD handlar om att nå nya och kritiskt reflekterande kunskaper och färdigheter som återspeglar målsättningar för en hållbar utveckling, och organisationer, företag, institutioner och samhällen behöver genomsyras av dessa. ESD går bortom tillgång till utbildning, och bortom utbildning som reproduktion av nuvarande normer och värden, till utbildning som fostrar transformativa nyckelkompetenser.