Kunskapscentrum om sexuell och reproduktiv hälsa och migration

KunskapscentrumKunskapscentrumet syftar till att överbrygga gapet mellan den senaste forskningen inom sexuell och reproduktiv hälsa och migration och klinisk praxis genom att 1) sammanställa information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för migranter, samt 2) fortbilda och öka medvetenheten bland vårdgivare och beslutsfattare.

I Europa står kvinnor som har en migrantbakgrund för ca 10% av födslarna och bland några av dessa kvinnor råder en högre förekomst av negativa födelseutfall (såsom mödradödlighet eller svår mödrasjuklighet, neonatal dödlighet, medfödda anomalier hos foster/barn och instrumentella interventioner under förlossningen). Det är av största vikt att vårdgivare kan fastställa patientens riskfaktorer baserat på dess medicinska- och men också socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Vi arbetar med att ta fram evidens för policydokument och kliniska riktlinjer.  Hans Roslings principer om Factfulness är en av inspirationskällorna för att presentera en faktabaserad förståelse för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i ett migrationsperspektiv. Projektet sker i samverkan med kollegor från Akademiska sjukhusets kvinnoklinik samt Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och arbetsgruppen för Global SRH (Global-ARG).

Vill du testa hur mycket du själv vet om SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter)? Här finns ett snabbt factfullness test om SRHR (endast på engelska).

Synopsis av vetenskapliga arbeten

Female genital cutting (FGC)

Attitudes towards female genital cutting after migration from Somalia to Sweden

Sexual health counselling targeting girls and young women with female genital cutting in Sweden

Sju saker att ha i åtanke vid möte med omskurna kvinnor från Afrika

Immigrant women and SRHR services in Sweden

Jämlikhets- och mångfaldsarbete i mångkulturell reproduktiv sjukvård i Sverige

Immigrant women’s use of contraceptives and HIV testing in Sweden

Challenges and opportunities for sexual and reproductive healthcare services for Thai women in Sweden

What are the health problems for migrant women and babies, and what are the risk factors?

Communication

Communication barriers and use of interpreter

Intercultural mediators