Karta över länder med samarbeten

Projekt

och forskningsområden

Projekt

Mödrars och nyföddas hälsa

Pågående projekt

Mödradödlighet och svår mödrasjuklighet i en globaliserad värld

Tidigare projekt

”Near miss” and maternal mortality in a globalized world

Too many caesarian deliveries challenging safe motherhood?

Reproduktiv hälsa och kvinnlig omskärelse

Pågående projekt

Access to Comprehensive Abortion Care among young people in a legalized context in Mozambique

Sexuell hälsa och kvinnlig omskärelse bland somaliska kvinnor i Sverige

Strategier för respektfull och jämlik vård för omskurna flickor och kvinnor

Understanding adolescent sexual and reproductive health in developing countries

Tidigare projekt

Genus och etnicitet: De genitala ingreppens ideologier

Infertilitet och assisterad befruktning, med fokus på surrogatmoderskap i Assam, Indien

Tillgänglighet och acceptans av medicinsk abort i ett resurssnålt Indien

Våld mot kvinnor

Pågående projekt

Understanding fathers' roles in addressing urban child malnutrition in Addis Ababa: A Qualitative study

Violence among University students, exploring the phenomenon of ragging in Sri Lanka through the lens of intersectionality

Tidigare projekt

Intervention för att öka universitetsungdomars kunskap om könsrelaterat våld (GBV gender based violence)

Manliga universitetsungdomars attityd till genderfrågor och genderbaserat våld i Colombo, Sri Lanka

Migration och Sexuell och Reproduktiv Hälsa (SRH)

Pågående projekt

Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa: Betydelsen av kulturella värderingars dynamik och samskapande för förbättrad praktik (MigraMed)

Providing culturally appropriate youth sexual and reproductive health services in Sweden: The role of cultural humility?

Sexuality & reproductive health in a migratory context

Vård efter födsel för utrikesfödda familjer i Sverige

Tidigare projekt

Dagligt liv och välbefinnande för förvarstagna i Sverige och andra EU-länders förvar

Public support to unaccompanied children, experiences of Swedish families

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige

Senast uppdaterad: 2021-03-22