Global barnhälsa, infektionssjukdomar och antimikrobiell resistens

Den globala barnhälsan har förbättrats väsentligt under de senaste decennierna. Men det finns fortfarande stora utmaningar att hantera innan alla barn i världen har likartade chanser att överleva och utvecklas till sin fulla potential. Av stor betydelse är att sjuklighet och dödlighet bland barn är ojämnt fördelade i världen, och till stor del drabbar barn i låg- och medelinkomstländer.

Under de senaste fem åren har vi intresserat oss för infektionssjukdomar och antimikrobiella resistens hos barn. Tillsammans med samarbetsparter i Östafrika har vi genomfört forskning med syfte att stärka evidensen för ett förbättrat omhändertagande av barn med febersjukdom, öka förståelsen för hur antibiotika används i låg- till medelinkomstländer, utvärderat interventioner för malariakontroll i områden med hög förekomst av malaria i Tanzania, samt för utrotningsförsök av malaria på Zanzibar. Dessutom har vi utvecklat ett nära forskningssamarbete med pediatrikkollegor vid Aga Khan University (AKU) i Karachi, Pakistan, inom olika delar av global barnhälsa.

Global barnhälsa, infektionssjukdomar och antimikrobiell resistens - läs mer om projekten här

Barn som äter

Global nutrition

Gatuförsäljning

Näringstillförseln (nutrition) tidigt i livet har både kort- och långsiktiga hälsoeffekter som påverkar en individs förmåga att delta i och bidra till det samhälle hon lever i. Bra nutrition är därför av största vikt för att möjliggöra både hållbar hälsa och samhällsutveckling.

Vår forskning handlar om mor–barn-relationen i resursfattiga miljöer. Genom att öka förståelsen för miljömässiga, ekonomiska och sociala styrfaktorer av betydelse för familjers livsmedelstrygghet och nutrition har vi som mål att identifiera faktorer som är viktiga för att ta fram policybeslut och effektiva folkhälso-interventioner för att förbättra situationen i resurssvaga miljöer. Kvinnor har en förmedlande roll mellan dessa styrfaktorer och hur de påverkar familjens livsmedelstrygghet och nutrition, men kvinnornas möjlighet till omvårdnad av sin familj begränsas ofta av deras låga status och begränsade tillgång på resurser.

Våra forskningsprojekt i Bangladesh, Etiopien och Nicaragua har alla fokus på livsmedelstrygghet och nutrition tidigt i livet, samt betydelsen av kvinnors makt över sin situation för att förbättra sin egen och sin familjs situation.

Global nutrition - läs mer om projekten här

Global miljömedicin

Miljömedicin handlar om analys och kontroll av externa fysiska, kemiska, biologiska, sociala och psykologiska faktorer som har potential att påverka människors hälsa. Globalt kan miljontals dödsfall och förlorade levnadsår (på grund av anpassning till funktionsnedsättningar) hänföras till miljöexponeringar och därmed förknippade sjukdomar. De flesta miljöexponeringar härrör från hälsovådliga vatten- och sanitetsförhållanden, luftföroreningar, inomhusrök från fasta bränslen, farliga gifter, vektorburna sjukdomar och globala klimatförändringar. Miljörelaterade sjukdomar utgör ett enormt globalt hälsoproblem, särskilt i låg- och medelinkomstländer. Det gäller speciellt i fattiga samhällen, där det ofta saknas medvetenhet och kunskaper om effekterna av giftiga metaller och andra miljörisker för kvinnors och barns hälsa. Hypotesen Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD) och ny evidens tyder på att exponering för miljögifter och föroreningar via luft, vatten och mat i tidig ålder har långtidseffekter på fysisk och mental hälsa, liksom på kognitiv utveckling och socialt beteende, vilket resulterar i utveckling av metabola syndrom senare i livet.

Det främsta syftet med forskningsprogrammet är att förstå miljöns roll som en faktor av betydelse för hälsan. Ett annat syfte är att studera effekten av många olika nödvändiga och giftiga ämnen på barn och ungdomars tillväxt och utveckling, och specifikt hur denna forskning kan användas för att införa samhällsförankrade strategier för att förbättra mödrars, barns och ungdomars hälsa, samt att utbilda studenter inom högre utbildning om de miljömässiga påverkansfaktorerna för hälsa och klimatförändringar med ett globalt perspektiv på hälsa.

Global miljömedicin - Läs mer om projekten här

Tvätt av blykontaminerad jord

Globalt förebyggande av icke-smittsamma sjukdomar

Frukt och grönsaksförsäljning

Denna subgrupp arbetar främst med interventions- och implementeringsforskning för att förebygga icke smittsamma sjukdomar (non-communicable diseases, NCDs) i olika länder och områden, i tätorter liksom i glesbygd. Dessutom har vi ett rättvise- och jämlikhetsfokus (equity-focus), där vi huvudsakligen arbetar med missgynnade eller resurssvaga grupper och områden i låg‑, medel- och höginkomstländer. Forskningen i denna grupp har ett övergripande fokus på primärt och sekundärt förebyggande av NCDs och då främst diabetes och andra kardiometabola hälsotillstånd (tillstånd som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, såsom fetma och högt blodtryck). Där ingår utveckling och implementering av insatser för att stötta till egenvård, screening för att upptäcka personer med hög risk för sjukdom bland svåråtkomliga grupper, samt mobilisering och engagemang av civilsamhället lokalt för uppsökande verksamhet i sjukdomsförebyggande syften. Vi arbetar också med att förstå karaktären på - och interaktionen mellan - livsmiljöer och mänskliga beteenden i aspekter av fysisk aktivitet och matvanor, även det från ett NCD-perspektiv.

DIGITAL DIAGNOSTIK FÖR PATIENTNÄRA DIAGNOSTIK

Den medicinska diagnostiken genomgår en omställning som innebär att ett antal diagnostiska processer kan stödjas av digitalisering och artificiell intelligens (AI) i en patientnära situation. Vi har utvecklat ett diagnossystem som går ut på att ett prov tas från patienten varefter provet digitaliseras på vårdplatsen med en mobil mikroskopskanner. Den digitala bilden överförs sedan via mobila nätverk till en molnbaserad server för AI-analys och verifiering av en expert på distans. Därefter sker en återkoppling av resultaten till vårdplatsen för beslutsstöd.

Vi har genomfört konceptvalideringsstudier gällande det innovativa systemet som kombinerar AI och mobil digital mikroskopi för sållning av livmoderhalscancer i Östafrika. Användbarheten av metoden kommer att utvärderas inom tre valideringsstudier i Tanzania och Kenya: A) för sållning av gynekologiska cellprover med syftet att upptäcka cellförändringar för förebyggande av livmoderhalscancer, B) som övervakningsmetod för läkemedelseffektivitet inom ett kontrollprogram för jordöverförda maskinfektioner hos skolbarn, och C) för malariadiagnostik.

Digital diagnostik för patientnära diagnostik- Läs mer om projekten här

Digital diagnostik
Senast uppdaterad: 2022-06-07