Global barnhälsa, infektionssjukdomar och antimikrobiell resistens

Andreas Mårtensson

Ledare för subgruppen

Andreas Mårtensson, professor

Andreas profilsida

Ledare för subgruppen

Nick Brown, affilierad universitetslektor

Nicks profilsida

Nick Brown

Utvalda forskningsprojekt

Projektbeskrivningar

Pågående projekt i Tanzania

Sammanfattning
Tillsammans med samarbetsparter vid Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) i Dar es Salaam studerar vi över tid effektiviteten av artemether-lumefantrine, dvs det artemisinin-baserade kombinationspreparatet (ACT) Tanzania använder som förstahandspreparat för behandling av okomplicerad malariasjukdom orsakad av Plasmodium falciparum i Bagamoyo-distriktet, allt sedan preparatets introduktion år 2006. Effektiviteten hos artemether-lumefantrine utvärderas på basen av hur snabbt parasiterna avdödas vid behandlingens start, andelen botade (både totalt och PCR justerade värden), samt rörande selektion av genetiska markörer för läkemedelsresistens i parasitpopulationen. Dessutom utvärderar vi nya strategier för ACT-användning, såsom förlängd behandlingstid och tillägg av ett långverkande preparat till ACT, så kallad trippel-ACT, samt analyserar tillförlitligheten hos och nyttan av nya patientnära diagnostiska verktyg för förbättrad diagnos av malaria.

Samarbetspartners
MUHAS, KI.

Forskningsbidrag
Vetenskapsrådet, Sida

Ansvarig forskare/kontaktperson
Andreas Mårtensson, andreas.martensson@kbh.uu.se
Billy Ngasala, bngasala70@yahoo.co.uk

Pågående projekt i Zanzibar

Sammanfattning
Tillsammans med Zanzibar Malaria Elimination Programme (ZAMEP) och samarbetsparter genomför vi övervakning av hur av malariainterventioner påverkar förekomst av parasitprevalens, förekomst av bekräftade malariainfektioner inom primärvården och total barnadödlighet, dvs folkhälsobetydelsen av de pågående kombinerade interventionerna mot malaria genom triangulering av data från olika källor/register Målet med projektet är att bedöma om det är möjligt att utrota malaria i Zanzibar, som en fallstudie för Afrika söder om Sahara.

Samarbetspartners
ZAMEP, KI, UCSF

Forskningsbidrag
Vetenskapsrådet

Ansvarig forskare/kontaktperson
Andreas Mårtensson, andreas.martensson@kbh.uu.se

Pågående projekt med fokus på antibiotikaresistens

Systematisk kartläggning av användningsmönster för antibiotika hos sjuka barn i låg- och medelinkomstländer från 2005 till 2017 samt deras drivkrafter för sjukvårdssystem, policy och epidemiologi
Det finns ett stort behov av att uppnå balans mellan tillgång till och överanvändning av antibiotika för att motverka resistensutveckling, vilket är en av vår tids främsta globalhälsoutmaningar. Samtidigt som höginkomstländer måste begränsa överanvändning av antibiotika saknar miljontals människor över hela världen tillgång till dessa livräddande mediciner. Men klyftan mellan tillgång till och överanvändning av antibiotika är mer komplicerad än bara den mellan rika och fattiga länder. Det finns även viktiga geografiska och socioekonomiska olikheter i antibiotikaanvändning inom gruppen låg- och medelinkomstländer, och de olikheterna måste identifieras och hanteras för att skillnaderna i tillgång ska minskas. Tidigare bedömningar av den globala antibiotikakonsumtionen har i första hand baserats på data från läkemedelsförsäljning, till stor del från höginkomstländer och högre medelinkomstländer, med ringa representation från låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. Data från läkemedelsförsäljning mäter inte heller direkt befolkningens antibiotikaanvändning eller dess variationer mellan socioekonomiska grupper. För att överbrygga denna evidenslucka syftar projektet till att analysera nationella befolkningsbaserade studier som genomförts i flera låg- och medelinkomstländer 2005–2017 för att identifiera globala trender, regionala variationer och socioekonomiska skillnader. Dessa analyser kommer att kompletteras med djupgående fältstudier av praxis inom antibiotikaförskrivning i Uganda. Sammantaget kommer projektresultaten att ge ny och viktig evidens om förändrade användningsmönster för antibiotika för sjuka barn i låg- och medelinkomstländer, inklusive en ökad förståelse för viktiga drivkrafter för antibiotikaförskrivning av betydelse för sjukvårdssystem, policy och epidemiologi. 

Samarbetspartners
Makerere University, Göteborgs universitet

Forskningsbidrag
Uppsala Antibiotic Center

Ansvarig forskare/kontaktperson
Emily White Johansson, emily.johansson@kbh.uu.se

Pågående projekt i Pakistan (doktorandprojekt som genomförs i nära samarbete mellan AKU och Uppsala universitet)

AKU är en internationellt ansedd institution inom infektionssjukdomsforskning, neonatologi, nutritionsforskning, epidemiologi och interventioner för barns utveckling. 

Utveckling av ett fältverktyg för bedömning av gestationsålder och födelsevikt för att motverka dödlighet hos barn på landsbygden som föds för tidigt eller har låg födelsevikt

Doktorand: Shiyam Sunder

Handledare: Sara Saleem, Andreas Mårtensson, Nick Brown, Thomas Mårtensson

För att optimera handläggningen av spädbarn är det viktigt att både födelsevikt och gestationsålder är kända. Dessa parametrar har stor betydelse för val av lämplig inledande behandling och eventuellt behov av remiss till sjukhus, i en miljö med begränsade resurser och hög neonataldödlighet. När rutinmässigt antenatalt ultraljud inte är tillgängligt, och information om senaste menstruation är oklar eller opålitlig, är utveckling av nya, enkla och fältvänliga metoder viktiga. Projektet syftar till att i Thatta, nära Karachi, fälttesta det prediktiva värdet av fotlängd (en lättillgänglig parameter) för vikt och gestationsålder.

Neurokognitiva och psykosociala följder för barn med hjärntumör (PBT) som vårdade på tertiärvårdssjukhus i Karachi, Pakistan – en prospektiv kohortstudie

Doktorand: Nida Zahid

Handledare: Ather Enam, Naureen Mushtaq, Nouman Mughal, Mariya Moochhala, Salman Kirmani, Sadaf Altaf, Andreas Mårtensson, Nick Brown

Nya behandlingsmetoder och längre generell överlevnad hos barn med hjärntumör har ökat den neurologiska och neurokognitiva toxicitet som är relaterad till behandling med högre andel neurokognitiv dysfunktion bland hjärntumörpatienter jämfört med personer som överlevt sjukdom med icke CNS-relaterade tumörer. Därför är det absolut nödvändigt att diagnostisera dessa funktionsnedsättningar under långtidsuppföljningen. Analyserna kommer att ha avgörande betydelse för att kartlägga behovet av utbildningstjänster och följa varje barns utveckling över tid.

Målet med projektet är att bedöma de neurokognitiva och psykologiska följderna för barn med hjärntumör före behandling och tolv månader efter behandling. Dessutom kommer uttrycket av molekylära markörer och deras koppling till neurokognition att analyseras.

Studien kommer att utföras vid tertiärvårdssjukhus i Karachi, Pakistan: AKU Hospital och Jinnah Post Graduate Medical Centre (JPMC).

Tyfoidkonjugatvaccin: en effektivitetsstudie före utrullning

Doktorand: Rozina Thobani

Handledare: Farah Qamar, Andreas Mårtensson, Nick Brown

Liksom i många lägre medelinkomstländer är tyfus och paratyfus endemiska i Pakistan, på grund av en dess stora befolkning, vatten- och sanitetsproblem, antibiotikaresistens, och, till nyligen, avsaknad av tillgång till effektiva vacciner.

Förhoppningen är att det nya tyfoidkonjugatvaccinet (infört 2019) kommer att förändra epidemiologin till det bättre. Vaccinet och dess effekter har inte tidigare studerats i Pakistan, men den stora databas för infektionssjukdomar som drivs i samarbete mellan Karachi, Hyderabad, Lahore och Islamabad kommer, givet sin storlek, att möjliggöra analys av förändringar avseende incidens, blododlingspositivitet, antibakteriellt resistensmönster och indirekta vaccineffekter före och efter vaccinets implementering. Dessutom kommer föräldrarnas synpunkter på det nya vaccinet att undersökas i en kvalitativ studie.

Forskningsbidrag
Global Alliance Vaccine Initiative (GAVI)

Ansvarig forskare/kontaktperson
Nick Brown, nick.brown@kbh.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-06-07