Globalt förebyggande av icke-smittsamma sjukdomar

Meena Daivadanam

Ledare för subgruppen

Meena Daivadanam, universitetslektor

Meenas profilsida

Projekt (pågående):

Projekt (avslutade):

Projektbeskrivningar
Pågående projekt

PREVENT – Samskapande för att minska risken för kardiometabola hälsotillstånd: implementering och effektiviteten av en telehälsocoachnings-intervention med uppsökande verksamhet i Region Uppsala
Finansierat av Vetenskapsrådet; Period: 2022-2026.

PREVENT syftar till att samskapa, implementera och testa en telehälsocoachnings-intervention med uppsökande verksamhet för att minska risken för kardiometabola sjukdomar bland grupper med hög sjukdomsrisk i Region Uppsala. Det bygger på ett tidigare EU-projekt, SMART2D (2015‑20) och använder ett upplägg med kombinerade metoder bestående av två delar: 1) en co-designad komponent med samhällsuppsökande verksamhet som utformas av lokala aktörer, studiedeltagare och ett forskarteam; och 2) en interventionsstudie för att testa effektiviteten av en stegvis genomförd intervention som integrerar telehälsocoachning med en komponent av uppsökande verksamhet. Det tvärvetenskapliga konsortiet består av två lärosäten (Uppsala universitet och Karolinska Institutet), Region Uppsala och Stiftelsen Svensk Industridesign, som är specialiserade på co-design vid system- och policyomvandlingar. Att förstå processerna och de möjliga utfallen vid användandet av innovativa interventioner för att minska kardiometabola risker och förbättra hälsosamt beteende är viktigt, delvis för att interventionerna ska kunna omsättas i praktiken och skalas upp, men även för att främja åtgärder för förbättrad hälsojämlikhet.

Läs mer om PREVENT-projektet på Uppsala Diabetescentrum (UDC) (finns endast på engelska) eller på PREVENT-projektets hemsida.

SHIFT – Ett beslutsramverk och ett kompendium med föregångsexempel: För insatser för jämlik hälsa och kost genom omvandling av matmiljön
Finansierat av World Health Organization & EAT Forum; Period: 2020-2022

Vi har ett akut behov av en omvälvande förändring i vår matmiljö för att förbättra såväl människors hälsa och kosthållning såsom planetens hälsa, samt för att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling. Ramverket SHIFT är ett stöd för personer som arbetar med mat och hälsa på en befolkningsnivå/samhällsnivå och leder dem genom en process för att identifiera och genomföra jämlikhetsfokuserade interventioner i matmiljön. Där ingår 1) SHIFT-ramverket för att utveckla områdesanpassade insatser för mer jämlik hälsa och kost genom åtgärder i matmiljön; 2) SHIFT-kompendiet, en sökbar databas med 68 framgångsrika exempel från hela världen där jämlikhetsfokuserade insatser i matmiljön genomförts och lyckats; och 3) Tools for Transformation, en uppsättning utvalda webbaserade verktyg för att hjälpa personal att implementera hälso- och kostinterventioner genom att förändra matmiljön i det område de arbetar. Arbetet med att utforma SHIFT utfördes av vårt team med tekniskt och ekonomiskt stöd från the Unit of Multi-sectoral Action in Food Systems, Världshälsoorganisationen, Genève, Schweiz. SHIFT-ramverket kommer att lanseras i våren 2022.

Se mer information på www.shiftframework.org

Se inspelningen av "SHIFT Framework launch: Shifting to equitable health and nutrition through food environment transformations"

Nyhetsartikel om lanseringen av SHIFT framework

Nyskapande sjukvårdssystem och tillhandahållande av sjukvård på landsbygden i Uganda: mot en stärkt kapacitet för att möta det ökande problemet med typ 2-diabetes

Finansierat av Swedish International Development Agency (Sida); Period: 2015-2022

Ett kapacitets-uppbyggande program för att förbättra och stärka kapaciteten för vård vid kroniska sjukdomar i Uganda genom utbildning, studier på doktorandnivå och postdoktoral nivå, samt framtagning av forskningsevidens inom en övergripande forskningsram för att förnya och stärka hälsosystemen. Detta arbete utförs av en grupp handledare från Makerere University, Mbarara University of Science and Technology och Karolinska Institutets samarbetsparter (inklusive Uppsala universitet). Med tanke på de problem som är förknippade med förebyggande och hantering av kroniska icke smittsamma sjukdomar, ingår detta program i en forskningsram för att stärka både lokalsamhällenas och institutionernas kapacitet för vård av kroniska sjukdomar såsom typ 2-diabetes. Projektet samordnas av Karolinska Institutet.

Projektbeskrivningar
Avslutade projekt

SMART2D: Ett individfokuserat förhållningssätt genom egenvård och ömsesidigt lärande för förebyggande och hantering av typ 2-diabetes
Finansierat av EC Horizon 2020; Period: 2015-2020

SMART2D var ett femårigt samarbetsprojekt med ett konsortium beståendes av sex samarbetspartners: Makerere University School of Public Health, Uganda; University of Western Cape School of Public Health, Sydafrika; Institute of Tropical Medicine, Antwerpen; Collaborative Care Systems Finland; Uppsala universitet; och Karolinska Institutet (samordnande institut). Vårt övergripande mål var att stärka kapaciteten för vård av typ 2-diabetes genom ett anpassat självhjälps-upplägg med samordnade hälsoinrättningar och lokala aktörer som stöd i tre länder: Uganda, Sydafrika och Sverige. I Sverige samarbetade SMART2D med Region Stockholm och upprättade förbindelser med vårdcentraler och medborgarkontor i valda kommuner i Stockholms län, där vi genomförde en förstudie. Förstudien och projektet är nu avslutade, och dataanalys pågår.

For more information: https://ki.se/en/gph/smart2d

Folkhälsointerventioner: Förändring av matbeteenden genom lokalsamhällesinsatser för att minska riskfaktorer för icke-smittsamma sjukdomar
Finansierat av Erasmus Mundus Scholarship (External cooperation window, lot 13) för doktorandstudier. Period: 2009-2013.

Studien Behavioural Intervention for Diet (BID) genomfördes på landsbygden i Kerala, Indien i samarbete med lokala myndigheter (panchayats) för att förändra hushållens kostvanor, med fokus på ökad konsumtion av frukt och grönsaker och minskad konsumtion av salt, socker och olja. Interventionen genomfördes av lekmannavolontärer i lokalsamhällena i samarbete med en lokal självhjälpsgrupp för kvinnor (Kudumbasree).

Senast uppdaterad: 2022-06-23