Forskningsteamet

Forskare

Meena Daivadanam (forskningsledare): Jag har en bakgrund inom medicin och en doktorsexamen i folkhälsointerventioner och arbetar med interventions- och implementeringsforskning, speciellt samhällsbaserade komplexa interventioner inom global hälsa för primärt och sekundärt förebyggande av icke-smittsamma sjukdomar (NCD:er), mestadels i Afrikanska Sub-Sahara, Europa och Asien. Jag fokuserar på faktorer såsom hälsosystem och matmiljöer genom att använda inkluderande deltagande och designmetoder för att överbrygga rättviseklyftan. Jag arbetar också som lärare inom mastersprogrammet i global hälsa vid Uppsala universitet.

Aravinda Berggreen-Clausen: Jag är affilierad forskare inom PREVENT-projektet, involverad i utvecklingen av en app för att kartlägga matmiljöer - "Food Environment Assessment app". Jag har nyligen avlagt en doktorsexamen i "Kostvetenskap med fokus på matmiljöer – kartläggning och interaktioner med matmiljön". Med en bakgrund inom nutrition och och internationell hälsa motiveras jag av att minska ojämlikheter i hälsa. Tidigare arbetslivserfarenheter inkluderar att leda ett innovativt projekt i socioekonomiskt utsatta områden i London för att främja hälsosamma matvanor, samt med Svenska kohorten av "I. Family"-studien, ett Europeiskt multi-centre forskningsprojekt om barns livsstil och matvanor. Arbetet med att utveckla Food Environment Assessment-appen för PREVENT-projektet är en möjlighet att bidra till att förstå och förändra matmiljöer för att förbättra folkhälsan. Profilsida på Uppsala universitet.

Ulf Hammar: Jag är statistiker i forskargruppen för molekylär epidemiologi på Uppsala Unversitet. Jag jobbade tidigare på BiostatCore Facility på Karolinska Institutet. Jag har jobbat med statistiska, primärt biostatistiska, tillämpningar under 10 års tid. Mina tillämpningsområden är bl.a. generaliserade linjära modeller, överlevnadsanalys samt upprepade mätningar, och jag har varit en del av projekt inkluderande omics-data, covid-19, malaria, barnfetma m.m. Jag är involverad i powerberäkningar och statistisk modellering för PREVENT. Profilsida på Uppsala universitet.

Helle Mølsted Alvesson: PhD, medicinsk antropolog. Jag är en forskare specialiserad inom kvalitativ global folkhälsa med fokus på hälsointerventioner i låg- och medelinkomstländer. Jag har 20 års erfarenhet av samhällsmobilisering och hälsosystemutveckling inom internationella organisationer och inom akademin. Att förstärka beröringspunkterna mellan utbildning och forskning är en annan av mina passioner. Som studierektor för grund- och avancerad utbildning vid Institutionen för global hälsovetenskap kan jag främja en högkvalitativ utbildning genom en verkligt global studentenhet och fakultet. Vad som driver mig på Karolinska Institutet är att skapa interdisciplinära utrymmen för frågor om hur den globala hälsan kan förbättras. Profilsida på Karolinska Institutet.

Katie Winkle: Jag är biträdande universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, och jobbar på Uppsala Social Robotics Lab, som är en del av enheten människa-datorinteraktion vid sektionen Vi3. I mitt arbete använder jag mig av design, datavetenskap, psykologi och samhällsvetenskap, för att ta mig an både tekniska problem och samhällsproblem relaterade till människa-datorinteraktion. Profilsida på Uppsala universitet.

Margaretha Nydahl: Leg. dietist, Associerad Professor Emeritus vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet. En stor del av min forskning har fokuserat mot att mäta och utvärdera olika kostfaktorer liksom betydelsen av kostrådgivning i relation till icke-kommunicerbara sjukdomar. Min forskning inom området dietetikens kommunikation har utvecklats mot folkhälsa generellt för den friska populationen men också mot särskilt sårbara grupper såsom exempelvis äldre. Kostmönster, intag av specifika livsmedel och näringsämnen liksom förekomsten av malnutrition har undersökts från metodologiska perspektiv. En utveckling av forskningsresultat har lett till initiering av hälsofrämjande- och primärpreventiva aktiviteter och interventioner. Profilsida på Uppsala universitet.

Mats Martinell: Jag är bihandledare till flera doktorander i PREVENT projektet. Jag är även specialist och universitetslektor i allmänmedicin. Profilsida på Uppsala universitet.

Pia Mcaleenan: Jag är chef för den publika sektorn inom innovation och samarbete vid Stiftelsen Svensk Industridesign. Sedan starten av det första labbet 2016 på uppdrag av Socialdepartmententet och SALAR (Swedish Association of Local Authorities and Regions) har jag och mina kollegor utvecklat designmetoder och attityder för att utforska, testa och implementera systeminnovationer. I fokus ligger olika områden såsom policy, styrande och oberoende samt kultur inom system. "Förnyelselabb"-teamet har arbetat med en mångfald lokala samahang och flera nationella organ för att genomföra systeminnovation.

Steve McKeever: Mitt forskningsintresse finns i interaktionen mellan hälsovetenskap och datakunskap. Jag är vicedirektör för Uppsala diabetescentrum och programdirektör för mastersprogrammet i systemvetenskap. Jag har deltagit i Europafinansierade projekt relaterade till biomolekylära simuleringar, hjärtsimuleringar, tumörväxt-modellering och incitament för ny antibiotisk forskningsanalys. Jag är också kunnig i programvaruutveckling, design av programmeringsspråk och datamodellering. Profilsida på Uppsala universitet.

Administratörer/Koordinatörer

Hanna Taylor: Jag arbetar med kommunikation och administration i PREVENT-projektet. I övrigt är jag administratör för forskarutbildningen på Kvinnors och barns hälsa, och jobbar också med forskningsnätverket GlobeLife. Jag har en masterexamen i biologi. Profilsida på Uppsala universitet.

Jonas Idewall Hagren: Jag arbetar som forskningsassistent i PREVENT-projektet. Min huvudsakliga uppgift inom projektet är att rekrytera forskningsdeltagare och samla in data genom fältarbete. Jag har en masterexamen i antropologi från Köpenhamns universitet. Profilsida på Uppsala universitet.

Doktorander

Alessio Galatolo: Jag är doktorand vid Uppsala Social Robotics Lab. Jag fick min mastersexamen i maskininlärning vid KTH, Stockholm 2022. Mitt arbete inom PREVENT-projektet inriktar sig på en prevention av diabetes med hjälp av sociala robotar. Mitt forskningsintresse involverar användning av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (MI) för att ge robotar den sociala intelligens som behövs för att förbättra deras personifiering och interaktion med en användare eller en grupp, med hänsyn till etiska risker och sociala konsekvenser. Profilsida på Uppsala universitet.

Hedda Ottesen: Jag är doktorand i PREVENT-projektet. I mitt doktorandprojekt undersöker jag samspelet mellan olika aktörer i det hälsofrämjande arbetet med fokus på socioekonomiskt utsatta områden, samt hur boende i dessa områden i Uppsala upplever sitt område relaterat till fysisk aktivitet och normer.  Jag kartlägger även riktlinjer för det hälsofrämjande arbetet, också detta med fokus på socioekonomiskt utsatta områden, samt granskar hur riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och diabetes typ 2 är spridda i olika områden i Uppsala. Vid sidan av mina doktorandstudier är jag AT-läkare i Region Östergötland och jobbar deltid som politiker, som gruppledare för Miljöpartiet i Norrköping.​ Profilsida på Uppsala universitet.

Masterstudenter

Amalia Palenius: Jag har en filosofie kandidatexamen i kostvetenskap som huvudområde och företagsekonomi som biområde, samt en masterexamen i samhällsvetenskap med inriktning kostvetenskap. Jag har arbetat som som forskningsassistent på PREVENT, och utfört fältstudier för att skapa bättre förståelse för projektets fokusområden, målgruppen och de lokala aktörerna. Profilsida på Uppsala universitet.

Här kan du läsa min studentuppsats inom PREVENT-projektet: "Konsten att få pusselbitarna att passa ihop: En intervjustudie om hur aktörer uppfattar samskapande hälsointerventioner i den svenska matmiljön"

Fideli Rosell: Jag är student vid masterprogrammet i global hälsa vid institutionen för kvinnor och barns hälsa. Under utbildningen har jag samlat in data till min masteruppsats genom en fältstudie inom PREVENT-projektet. Jag genomförde under hösten 2022 en intervjustudie baserat på ett frågeformulär som heter "Känsla av Sammanhang" vilken kommer att fungera som bas för min masteruppsats samt som formativ studie för PREVENT. Profilsida på Uppsala universitet.

Här kan du läsa min studentuppsats inom PREVENT-projektet: "Exploring and understanding how individuals interpret their sense of coherence: A qualitative think-aloud study"

Louise Engelbrektsson: Jag studerar en master i folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet, och har en kandidatexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet. Jag skriver min masteruppsats om uppfattningar kring fysisk akivitet och gör en fotostudie.

Liv Stenlund: Jag är masterstudent i Global hälsa via Uppsala universitetet. Jag skriver och gör min masteruppsats inom PREVENT projektet. Jag gör en kvalitativ studie där jag utforskar vilka faktorer som påverkar beteenden kring kost och fysisk aktivitet hos kvinnor som bor i socioekonomiskt utsatta områden i Uppsala. Profilsida på Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2023-10-17