Pågående projekt

Utvalda avslutade projekt

Projektbeskrivningar

Pågående projekt

Maternal and Infant Nutrition Interventions, Matlab, Bangladesh (MINIMat)

Sammanfattning
Studien Maternal and Infant Nutrition Interventions in Matlab, (ISRRCTN16581394), förkortad MINIMat, kombinerade ett antal nutritions relaterade interventioner tidigt i livet (kost och spårämnes supplement under graviditeten samt befrämjande av exklusiv amning). Dessa interventioner är linje med Developmental Origins of Health and Disease-hypotesen och projektet syftar till att utvärdera både kort- och långsiktiga hälso- och nutritionsrelaterade konsekvenser för barnet av dessa nutritions interventioner. I MINIMat projektet inkluderades också analyser av mammans och barnets exponering för miljöfaktorer såsom giftiga metaller, men även exponering för sociala faktorer som våld i hemmet. Kohorten av MINIMat barn har vid upprepade tillfällen (1–24 månader, 4,5 år, 10 år, 15 år) följts upp med avseende på olika effekter vad gäller kost, tillväxt, hälsa och kognitiv utveckling. Vi arbetar nu med uppföljning av MINIMat barnbarnen som börjar födas av MINIMat flickorna. Inom MINIMat projektet har hittills mer än 100 vetenskapliga artiklar publicerats, och 18 doktorander har lagt fram sina avhandlingar baserade på data från MINIMat projektet. 

Samarbetspartners
International Centre for Diarrhoeal Disease Research (icddr,b), Bangladesh, forskargrupper vid Karolinska Institutet, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Institute of Child Health, London, UK, University of California at Davis och Cornell University och Ithaca College in Ithaca, USA, Faculty of medicine, University of Tsukuba, Japan, National Institute for Health and Welfare, Helsingfors, Finland

Forskningsbidrag
Vetenskapsrådet (VR), icddr,b, UNICEF, Swedish International Development Cooperative Agency (Sida), Uppsala universitet, FORMAS, UK Medical research, Department International Development (DFID), Japan Society for the promotion of Science, Child Health and Nutrition research

Ansvarig forskare/kontaktperson
Eva-Charlotte Ekström, lotta.ekstrom@kbh.uu.se

Vad blir det för mat? Kvinnor, barn och det urbana livsmedelsutbudet; fallet Addis Abeba (EAT Addis

Sammanfattning
Livsmedelstrygghet och god nutrition är avgörande för att uppnå global hållbar utveckling. I Afrikas snabbt växande städer leder arbetslöshet och utbredd fattigdom till betydande osäkerhet i livsmedels-situationen och därmed nutrition för en stor andel av befolkningen. Både undernäring och övervikt orsakar hälsorelaterade problem som påverkar individer och samhället i stort. Trots dessa svåra samhällsutmaningar har man fortfarande inte i tillräcklig utsträckning studerat och förstått de faktorer som påverkar tillgången till och konsumtionen av livsmedel bland stadsbor i låginkomstländer. Forskningsprojektet EAT Addis fokuserar på kost och nutrition hos barn under 5 år och har syftet att analysera sociala, ekonomiska och könsbetingade stratifieringar av hushållens livsmedelstrygghet och tillgång till säkra och näringsrika livsmedel i hemmens närmiljö och dess effekt på barnens situation.  Påverkan från det urbana livsmedelsutbudet och dess säsongsdynamik kommer att analyseras, liksom betydelsen av kvinnors makt över sin situation i deras roll som den som har huvudansvar för matinköp och matlagning. 

Samarbetspartners
Addis Continental Institute of Public Health, Addis Ababa, Ethiopia, Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Lund

Forskningsbidrag
Vetenskapsrådet (VR), FORMAS

Ansvarig forskare/kontaktperson
Eva-Charlotte Ekström, lotta.ekstrom@kbh.uu.se

Beteltuggning under graviditeten, Bangladesh

Sammanfattning
Beteltuggning förekommer ofta i Asien, även bland gravida. Man vet att betel är cancerframkallande, men föga är känt om kort och långsiktiga hälsoriskerna för mor och barn. Studier tyder på att hälsoriskerna liknar riskerna vid undernäring tidigt i livet: negativa graviditetsutfall, dålig foster- och spädbarnstillväxt och ökad risk för metabolt syndrom i vuxen ålder. Kombinationen av dålig näringstillförsel och beteltuggning kan därmed ge negativa synergieffekter. Detta projekt genomförs på landsbygden i Bangladesh och syftet är att analysera kort- och långsiktiga hälsoeffekter för mor och barn av beteltuggning under graviditeten.

Samarbetspartners
International Centre for Diarrhoeal Disease Research (icddr,b), Bangladesh, och BRAC, Dhaka, Bangladesh

Forskningsbidrag 
Vetenskapsrådet (VR)

Ansvarig forskare/kontaktperson
Eva-Charlotte Ekström, lotta.ekstrom@kbh.uu.se

Utvalda avslutade projekt

Behandling i hemmet av svår akut undernäring hos barn på landsbygden i Etiopien (COMSAM)

Sammanfattning
Det finns nutritionsinterventioner som under optimala förhållanden är effektiva för att förebygga och behandla undernäring hos mor och barn. När sådana interventioner omsätts i storskaliga program saknas det ofta resurser för att bibehålla optimal kvalité. I vilken utsträckning som programmen har den förväntade effekten beror på det specifika sammanhang som de genomförs och de resurser som där finns tillgängliga. 

Denna studie gjordes inom ett Etiopiskt program för rehabilitering i hemmet av barn som lider av svår akut undernäring. Studien genomfördes inom ramen för ett nationellt nutritionsprogram. Projektet analyserade också hur kvinnors status och situation påverkar resultatet av rehabiliteringen av deras svårt undernärda barn.

Samarbetspartners
Addis Continental Institute of Public Health, Addis Ababa, Ethiopia

Forskningsbidrag
Swedish Agency for Research Cooperation and Uppsala University

Ansvarig forskare/kontaktperson
Eva-Charlotte Ekström, lotta.ekstrom@kbh.uu.se

Livsmedelstrygghet och nutrition hos förskolebarn på landsbygden i Nicaragua

Sammanfattning
Bland den senaste tidens ansträngningar för att motverka felnäring hos barn märks interventioner för att förbättra kvaliteten på spädbarns och små barns kost. Vårt projekt bedrevs i ett samhälle där kostvanor snabbt förändras från traditionell kost baserad på lokala råvaror till att en kost som är influerad av kommersiellt tillgängliga och höggradigt processade men ofta energirika (och näringsfattiga) drycker och livsmedel.

Projektet syftade till att både utvärdera små barns kost i enlighet med rekommendationer samt att förstå betydelsen av tillgång på dessa ohälsosamma drycker och livsmedel. Där ingick att analysera vilken roll hushållens socioekonomiska situation spelade, liksom livsmedelstrygghet och kvinnors situation (såsom utbildning, autonomi och socialt stöd). 

Samarbetspartners
Aphrodese (non-governmental organisation) och The National Autonomous University of Nicaragua, Leon, Nicaragua

Forskningsbidrag
Swedish Agency for Research Cooperation (SAREC) and Uppsala University

Ansvarig forskare/kontaktperson
Eva-Charlotte Ekström, lotta.ekstrom@kbh.uu.se

Främjande av spädbarns hälsa och nutrition i Afrika söder om Sahara: Säkerhet och effektivitet av att främja exklusiv amning i områden med hög hiv-prevalens (PROMISE-EBF)

Sammanfattning
När detta projekt genomfördes var postnatal överföring av hiv-smitta genom amning fortfarande ett problem i länder med hög hiv-prevalens där det varken var möjligt eller säkert att avstå från att amma. Amning, speciellt som enda föda för spädbarnet (exclusive breastfeeding, EBF), spelar en betydande roll för att förbättra barns överlevnad, och förfarandet är även förknippat med minskade risker för postnatal hiv-infektion jämfört med om amningen kombineras med annan mat. Men trots kunskaper om fördelarna med EBF, fanns det inte tillräckligt med rådgivning och stöd från sjukvårdssystemen om säker uppfödning av spädbarn, och därför saknade kvinnor fortfarande viktig information om hur de kunde göra amningen säkrare. För att stödja bräckliga sjukvårdssystem har sk ”peer support” (kamratstöd) föreslagits som en väg framåt. Vår kluster-randomiserade studie PROMISE-EBF syftade till att utvärdera effektiviteten av stöd från lokalt förankrade kvinnor i en miljö med hög hiv spridning när det gäller uppfödning av spädbarn och dess hälsoeffekter i Sydafrika, Zambia, Uganda och Burkina Faso.

Samarbetspartners
Bergen University, Norge; University Western Cape och Medical Research Council South Africa; Ministry of Health Bobo-Dioulasso, Burkina Faso; University of Zambia, Zambia; Makarere University, Uganda; INSERM and Université de Montpellier, France; UNICEF, NY, USA

Forskningsbidrag
EU, Swedish Agency for Research Cooperation (SAREC) and Uppsala University

Ansvarig forskare/kontaktperson
Eva-Charlotte Ekström, lotta.ekstrom@kbh.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-06-07