Projekt

Preeklampsi och intrauterin tillväxthämning

 • IMPACT (Study for improving maternal, pregnancy and child outcomes)
  Svensk kohortstudie med biobank insamlad graviditetsvecka 11-14. En multicenterstudie där Anna-Karin Wikström (anna-karin.wikstrom@kbh.uu.se) är i huvudansvarig och Lina Bergman (lina.bergman@kbh.uu.se) är i styrgruppen och lokalt ansvarig i Dalarna. Studien syftar till att skapa en prediktionsmodell för preeklampsi och tillväxthämning i en svensk population. Kohorten ska också kunna användas för framtida forskning inom prediktion av graviditetskomplikationer.
   
 • UPMOST (Uppsala pregnancy complication study)
  Kohortstudie där biologiskt material och kliniska data insamlas från graviditeter komplicerade av preeklampsi eller tillväxthämning och kontroller i syfte att studera komplikationernas patofysiologi och konsekvenser. Insamling sker i Uppsala. Liknande insamling sker i Göteborg vilket möjliggör samarbeten (anna-karin.wikstrom@kbh.uu.se). Plasma, serum, buffy.coat, fostervatten, navelsträngsblod, navelsträng, placenta och cerebrospinalvätska samlas.
   
 • PFIPO (Proteomics for improved pregnancy outcomes)
  Proteomicsprojekt där en kardiovaskulär plattform används på blodprov från graviditetsvecka 18 från graviditeter som senare komplicerats av preeklampsi eller tillväxthämning och kontroller (anna-karin.wikstrom@kbh.uu.se).
   
 • PROVE (Preeclampsia Obstetric Events)
  Kohortstudie där biologiskt material, kliniska undersökningar och kliniska data insamlas från graviditeter komplicerade av preeklampsi och vårdas på Tygerberg Hospital, Sydafrika (lina.bergman@kbh.uu.se).
   
 • HJÄRNAN VID PREEKLAMPSI
  Inom UPMOST och PROVE utförs kognitiva test och magnetkameraundersökningar på mammans hjärna för att studera kort-och långtidskonsekvenser av preeklampsi. I samarbete med Chile utförs även in vitro studier gällande preeklampsins effekt på blodhjärnbarriären (anna-karin.wikstrom@kbh.uu.se och lina.bergman@kbh.uu.se). I Göteborg, Sahlgrenska akademien, insamlas data enligt samma metod vilket möjliggör sammanslagning av data.
   
 • FURANFETTSYRA VID PREEKLAMPSI
  I ett doktorandprojekt utvärderas furanfettsyrans association till preeklampsi (anna-karin.wikstrom@kbh.uu.se)

SLE och graviditet

 • SLEPLAC (SLE-Placenta studien) är en multicenterstudie med syfte att hitta nya biomarkörer i blod som på ett tidigt stadium kan identifiera kvinnor med ökad risk för SLE-skov under graviditet och graviditetskomplikationer. Populationen är förstföderskor 18-45 år gamla med singelgraviditet. Blodprover tas och fryses en gång i varje trimester samt i samband med förlossningen. Dessutom fryses navelsträngsprov och placenta efter förlossning. Huvudansvarig för studien är Sahlgrenska akademien. Ansvarig i Uppsala är tansim.akhter@kbh.uu.se

Förlossning

 • MICROBIOMSTUDIEN är en multicenterstudie där Centre for Translational Microbiome Research på KI huvudansvarig. Barn som föds med kejsarsnitt tillförs moderns vaginal- och tarmflora eller placebo. Barnen följs i två år avseende utveckling av mikrobiota och immunsvar (maria.jonsson@kbh.uu.se).
   
 • EVA-STUDIEN (lateral episiotomy in vaccum assisted delivery) är en multicenterstudie där KI är huvudansvarig och där både Akademiska sjukhuset (maria.jonsson@kbh.uu.se) och Falu lasarett (susanne.hesselman@kbh.uu.se) inkluderar och är med i studiens styrgrupp. Studien är en RCT där snedklipp vid sugklockeförlossning på förstföderskor ska utvärderas.
   
 • KOMPLIKATIONER HOS BARN FÖRLÖSTA MED SUGKLOCKA.
  Vi har studerat associationer mellan förlossning med sugklocka och komplikationer hos nyfödda barn. En studie visade att nyfödda barn, förlösta med sugklocka, har en ökad risk för intrakraniell blödning jämfört med barn som förlösts utan instrument vaginalt eller med kejsarsnitt. I en nyligen publicerad fall-kontrollstudie fann vi att barn som exponerats för en långdragen komplicerad sugklocksförlossning oftare diagnostiseras med hjärnblödning än barn födda med okomplicerad sugklocka. I pågående projekt studerar vi risken för CP, epilepsi, syn- och hörselnedsättning samt neuropsykiatriska tillstånd hos förskolebarn i relation till förlossningssätt. PI Cecilia Ekéus (cecilia.ekeus@kbh.uu.se). Projektet är ett samarbete med Karolinska Institutet.

 • FÖRLOSSNING- OCH GRAVIDITETSUTFALL HOS SPINALSKADADE KVINNOR
  I ett pågående projekt studeras förekomsten av graviditets och förlossningsutfall, samt neonatala komplikationer hos kvinnor (och deras nyfödda barn) med para-eller tetraplegi till följd av traumatisk spinalskada. Studien sker i samarbete med Spinalis (klinik för ryggmärgsskadade). (cecilia.ekeus@kbh.uu.se).

Registerbaserad obstetrisk forskning

Samverkan

Karolinska institutet, Sahlgrenska Akademien, Lunds universitet, Örebros Universitet, Stellenbosch university, Universidad del Bio Bio, Universidad de Concepcion, Melbourne University, Stanford University.