Reproduktiv hälsa

Forskargruppen Reproduktiv hälsa arbetar med att förbättra kvinnors psykiska och fysiska hälsa i alla åldrar.

Kvinnors psykiska hälsa är sparsamt studerat, trots att depression och ångest har betydligt större hälsoekonomiska konsekvenser än både cancer och kardiovaskulära sjukdomar. Depression och ångest förekommer nästan dubbelt så ofta hos kvinnor som hos män, likaså förekommer könsrelaterade skillnader i underliggande sjukdomsmekanismer, uttryck, förlopp och behandlingssvar. Vi vet också att könshormoner har betydande effekter i hjärnan, både i fosterstadium och senare i livet, avseende anatomi, funktion och nervcellssignalering. Dessutom är endokrinologi och psykiatri är nära sammankopplade. Våra projekt inkluderar unga kvinnor med preventivmedelsbehov, kvinnor som behöver donationsbehandling för att kunna bli gravida, gravida och nyförlösta kvinnor och kvinnor som insjuknar i gynekologisk cancer.  Vår forskargrupp är världsledande på human forskning kring könshormoners effekt i CNS och spänner mellan studier på human embryon, placentafunktion, interventionsstudier, imagingstudier och epidemiologi.

Senast uppdaterad: 2024-02-02