Professor emeritus Yngve Hofvander promoveras till jubeldoktor vid vårpromotionen 2019

2019-05-22

Vårpromotionen 24 maj 2019 Sidan 73-74, se nedan:

Jubilarprofessor Ynge Hofvander"Yngve Hofvander, Södermanlands-Nerikes nation, föddes 4 september 1928 och avlade studentexamen vid Strängnäs högre allmänna läroverk 1947. Han skrevs samma år in vid Uppsala universitet, där han blev medicine kandidat 1950 och medicine licentiat 1956. Under en termin var han amanuens vid Patologiska institutionen. Hofvander disputerade för doktorsgraden 26 oktober 1968 på avhandlingen Hematological Investigations in Ethiopia. With Special Reference to a High Iron Intake. Han utnämndes därefter till docent i pediatrik vid Uppsala universitet. Hofvander var från 1977 fram till sin emeritering 1993 professor i internationell barnhälsovård vid Uppsala universitet. År 1958 påbörjade Hofvander en internationell verksamhet. Han var under fem år biträdande överläkare vid det då nyupprättade Ethio-Swedish Pediatric Clinic (understött av SIDA), Addis Abeba, Etiopien. Sjukhuset kom att utgöra ett mönster för många afrikanska länder, inte minst för undervisning och forskning. Några år senare etablerades på samma plats Childrens Nutrition Unit (CNU), för vilket Hofvander var chef 1965–67. Vid CNU gjordes en omfattande kartläggning av olika folkgruppers nutritionella status, vilket var av betydelse vid svältkatastrofer. Parallellt utvecklades en näringsrik barnmatsgröt baserad på lokala produkter (FAFFA, ”Växa sig stor och stark”). Laboratorieprodukten ledde till fabrikstillverkning i mycket stor skala och med stor användning vid svältkatastrofer. Hofvander och medarbetare initierade och genomförde ett stort antal fältundersökningar vilka sammanfattades i drygt hundra publikationer (i den så kallade CNU-serien). Hofvander hade även flera uppdrag för WHO, UNICEF, Socialstyrelsen och SIDA med fokus på undervisning och publikationer, till exempel Manual on Feeding Infants and Young Children (översatt till bland annat tyska, franska, spanska, hindu och kinesiska ). När UNICEF initierade en omfattande kampanj med världsvid inriktning kallad Baby Friendly Hospitals Initiative för att förbättra kunskapen om amning, uppdrog Socialstyrelsen åt Hofvander att genomföra programmets svenska del. Under tiden 1980–90 var han engagerad i utvecklingen och stödet till det nyupprättade barnsjukhuset i Hanoi, Vietnam, inkluderande även utbildning i Sverige. På motsvarande sätt deltog han under flera år i Peking med vidareutbildning av kinesisk pediatrisk personal. Hofvander är ledamot av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala, i Svenska Läkarsällskapet och i Societas Intellectualis Seniorum Uppsaliensis (SISU). Yngve Hofvander fick 2004 Nils Rosén von Rosensteins medalj för sina insatser inom pediatriken."

Läs mer om doktorspromotionen vid Uppsala universitet.