Uppsala universitet leder nytt EU-projekt om psykisk hälsa

2022-11-30

För att bättre förstå vad det är som gör att vi drabbas av psykisk ohälsa behövs mer kunskap om individers biologiska bakgrundsfaktorer. Uppsala universitet kommer att koordinera ett stort tvärvetenskapligt forskningsprojekt med 15 olika partners som ska stärka kunskapsläget på området. Projektet startar i december och finansieras av EU-programmet Horizon Europe.

Psykisk ohälsa är en omfattande samhällsutmaning och orsakar stort lidande för individer som drabbas. Forskingsprojektet Building Resilience against Mental illness during Endocrine-sensitive life stages (RE-MEND) kommer att fokusera på fyra perioder under livet då en individs sårbarhet för psykisk sjukdom påverkas av hormonförändringar: det tidiga livet, puberteten, tiden omkring förlossning och det sena livet.

Ett av projektets främsta mål är att samordna data från stora populationsbaserade studier för att kunna upptäcka både tidiga risktecken och skyddande faktorer som påverkar den psykiska hälsan hos den generella befolkningen under dessa olika livsstadier.

– Om vi förstår hur en individs arv och miljö samspelar för att göra en person mer eller mindre mottaglig för psykisk ohälsa så kan vi arbeta för att förebygga i stället för att behandla, säger Joëlle Rüegg, professor i miljötoxikologi vid Uppsala universitet och projektets koordinator.

En viktig aspekt av projektet är att integrera biologiska, medicinska och sociala aspekter. Till exempel kommer forskningsfynd från populationsbaserade- och kliniska studier att kompletteras med experimentella studier för att hitta orsakssamband mellan biologiska mekanismer, miljöfaktorer och psykisk ohälsa. Samarbetet banar väg för validerade biomarkörer för att bedöma en persons mentala hälsa, personens känslighet för sjukdom och individanpassade preventiva och terapeutiska insatser.

För att säkerställa att kunskapen som projektet genererar kommer till största möjliga nytta kommer även forskare inom kommunikationsvetenskap att jobba i RE-MEND. Deras fokus blir att utreda hur resultaten kan komma till nytta i och kommuniceras till vården men också användas för att minska det stigma som ofta drabbar personer med psykisk ohälsa.

– Tvärvetenskap är nyckeln till att lösa utmaningar vi står inför idag, så som den ökande psykiska ohälsan. Syftet med RE-MEND är att ta fram bättre strategier för att skydda sårbara individer från mental ohälsa under känsliga perioder i livet och att minska stigmat kring psykisk ohälsa, säger Joëlle Rüegg.

forskare i projektet
Alkistis Skalkidou, Professor
vid Institutionen för kvinnors och
barns hälsa

Erika Comasco och Alkistis Skalkidou, båda forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, kommer att arbeta inom RE-MEND.

- Eftersom psykisk ohälsa bland unga kvinnor ökar, är vi på Institutionen för kvinnors och barns hälsa väldigt glada över att få möjligheten att bidra i detta tvärvetenskapliga projekt. Vi förväntar oss att resultaten kommer att kunna vägleda klinisk rådgivning för att öka kvinnors motståndskraft genom flera reproduktiva faser, säger Alkistis Skalkidou, Professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Korta fakta om RE-MEND

Projektets varaktighet: 5 år, med start 1 december 2022
EU-finansiering: 10.4 miljoner euro (från forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe)
Konsortium: 15 partners: Uppsala universitet, Universität zu Köln (Tyskland), Karolinska Institutet, Umeå universitet, Stockholms universitet, Università degli Studi di Milano (Italien), Universität Bielefeld (Tyskland), Mount Sinai School of Medicine, New York (USA), Max Planck für Psychiatrie (Tyskland); Karlstads universitet, Fondazione Telethon (Italien), University of Rochester School of Medicine and Dentistry (USA), Vetenskap och allmänhet, Helsingfors Universitet, International Centre for Diarrhoeal Disease Research (Bangladesh) och Ulster University, (Nordirland).
Koordinerande partner: Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2023-01-23