Lilla barnets fonds utlysning av forskningsanslag 2020

2019-06-24

Lilla barnets fond utlyser inför 2020 projekt- och doktorandanslag för klinisk forskning, translationell forskning och grundforskning i Sverige kring fostrets och det nyfödda barnets hälsa. Anslag kan sökas för biomedicinsk forskning inom neonatologi och fostermedicin (inkluderande biologi, epidemiologi, diagnostik och behandling) och för vårdvetenskaplig och psykosocial forskning inom det perinatala området. Lilla barnets fond stödjer inte forskningsprojekt som är helt eller delvis industrifinansierade.

Projektanslag beviljas under ett år och kan sökas av disputerade forskare (inkluderande bl.a. läkare, biomedicinare, kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och barnmorskor) och registrerade doktorander som är verksamma vid svensk högskola eller universitet. För doktorander ska det i ansökan framgå tidpunkt för registrering, ev. halvtidskontroll, huvudhandledare och planerad tid för disputation. Till ansökan bifogas ett handledarintyg. Ansökan ska innehålla projektbudget och hur mycket som söks från Lilla barnets fond.

Vetenskapliga arbeten som genomförts med stöd av forskningsanslag från Lilla barnets fond ska i ”Acknowledgements” nämna att arbetet genomförts med stöd av Lilla barnets fond/Little Child´s Foundation. Ett exemplar av publicerade skrifter ska insändas till Lilla barnets fond. Forskare som beviljas bidrag ska även stödja Lilla barnets fond genom att vara behjälplig med att t.ex. beskriva sitt arbete i artiklar eller intervjuer, eller bidra till annan informationsverksamhet.

Anslaget ska redovisas i form av två korta rapporter (250-300 ord), en vetenskaplig och en populärvetenskaplig, som lämnas in elektroniskt vid avslutande av anslagsperioden eller vid ansökan om nytt forskningsanslag (även om det inte är ett fortsättningsprojekt).

För ansökan om forskningsstöd till 2020 har Stockholms läns landsting nuvarande Region Stockholm upplåtit sin web-baserade ansökningsportal. Ansökningsperioden startar 24 juni 2019 och en komplett ansökan ska vara insänd i ansökningssystemet www.forskningsstod.sll.se senast den 15 augusti 2019 klockan 16.00. Eventuella frågor skickas till info@lillabarnet.se.

Anslagsbeslut meddelas de sökande senast den 1 oktober 2019. Bidrag utdelas preliminärt i samband med Perinataldagarna, den 24 oktober 2019 på Svenska Läkaresällskapet.

Välkommen med Din ansökan!

Lena Hellström Westas
Ordförande forskningsnämnden

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23