Ny översiktsrapport från WHO ska avhjälpa hälsoproblem vid migrationsförvar i Europa

2021-06-29

En WHO-rapport om migrationsförvar är ett av ämnena i fokus för en av de fyra samverkansprojekt som beviljats medel genom universitetets satsning Verifiering för samverkan. Ansvarig forskare är Soorej Jose Puthoopparambil, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, i samarbete med Världshälsoorganisationens Europakontor. 

Soorej Jose Puthoopparambil,
ansvarig forskare för projektet 

I det här projektet ska en ny översiktsrapport med vägledning tas fram i samarbete mellan Världshälsoorganisationen, WHO och Uppsala universitet. Fokus för WHO-rapporten är förvarsverksamhet för migranter och de hälsoproblem dessa orsakar och/eller förvärrar hos migranter. Det här blir den första WHO-rapporten inom detta område.

Att europeiska myndigheter fortsätter sin användning av förvar med till synes oförminskad styrka belyser det stora behovet av en evidensbaserad och implementeringsvänlig vägledning gjord av en mellanstatlig organisation som WHO. Uppsala universitet spelar en nyckelroll i framtagningen av rapporten genom att bidra med expertkunskap om förvar och förvarstagnas hälsa. Detta projekt utgör också en nyckelaktivitet i den ömsesidiga ambitionen att etablera universitetets institution för kvinnors och barns hälsa som en reguljär och formell samarbetspartner till WHO, ett så kallat WHO collaborating centre inom migration och hälsa.

Nyhet: Finansiering till forskningssamarbeten med externa parter

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-10-23