Exjobbspresentation - Hevi Caliskan

  • Datum: –16.00
  • Plats: Via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68744465735
  • Föreläsare: Hevi Caliskan
  • Kontaktperson: Hevi Caliskan
  • Seminarium

Scenarier för framtida effektbalanser i elområde 3 i Sverige år 2040

Effektbristen kommer vara en stor utmaning när elproduktion i elområde 3 ökar sin andel väderberoende förnybara produktionskällor. Kraftig utbyggnad av solkraft och vindkraft är nödvändigt för att möjliggöra en omställning till ett mer elektrifierat samhälle samtidigt som de nationella och internationella klimatmålen ska nås. Dessa icke-planerbara elproduktionskällor kommer tillsammans kunna producera stora mängder el under sommarhalvåret men kommer vara otillräckliga under vinterhalvåret då efterfrågan på el är störst. Kärnkraften, som är planerad att tas ur drift år 2040, kan leda till att stora elbristsituationer uppstår i elområde 3.

Nya krav kommer behöva ställas på kraftsystemet när den ökade andelen väderberoende förnybar elproduktion ansluts till elnätet samtidigt som elkonsumtionen ökas och stora konsumtionsmönster förändras. Utbyggnad av överföringskapaciteter mellan nationella och internationella elområden kan vara nödvändigt för att kunna täcka de stora effektunderskotten i elområde 3. Produktionsflexibilitet, konsumtionsflexibilitet och energilager kommer behövas som komplement för att kunna säkerställa att det på både kort och lång sikt finns möjlighet att hålla en positiv elenergibalans under årets alla timmar.

Det här arbetet undersöker hur framtida elenergibalansen kommer se ut på timbasis under år 2040 för olika scenarier av elproduktionen och elkonsumtionen. Utifrån en modell, som byggts i EXCEL, har 12 olika scenarier tagits fram.

Är du intresserad av förnybar elproduktion och hur en omställning av elenergisystemet kan påverkar försörjningen av framtida el i elområde 3, då är du välkommen till min exjobbspresentation!

 

Handledare: Claës af Burén, WSP
Ämnesgranskare: Karin Thomas, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Niklas Söderström