Ett steg mot utrotandet av livmoderhalscancer – utvecklandet och implementerandet av en undervisningsintervention bland skolbarn i regioner med låg HPV-vaccinationstäckning

Humant papillomvirus (HPV) är ett sexuellt överförbart virus som drabbar minst 80% av alla människor någon gång under livet. Förutom att ge upphov till könsvårtor (kondylom) kan vissa typer av HPV-infektioner på sikt leda till cancer, framför allt livmoderhalscancer, men också cancer i penis, vulva, anus eller munhåla/svalg. Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor i reproduktiv ålder, och den är ofta dödlig. 

Det finns effektiva och säkra vaccin mot HPV. Om första dosen ges innan sexualdebut förebyggs effektivt all form av HPV-orsakad cancer och vaccinet är en del i den globala strategin för att utrota livmoderhalscancer. Vaccinet infördes i det skolbaserade allmänna vaccinationsprogrammet 2012 för alla flickor i åldrarna 10-12 år. Sedan hösten 2020 ges vaccinet till både flickor och pojkar i årskurs 5. Vaccinet ges i två doser med ett intervall på sex månader och målet är att minst 90% av barnen i målgruppen ska vaccineras. 

Vaccinationen är gratis men kräver vårdnadshavares samtycke. Tyvärr vaccineras bara 80% av barnen i målgruppen med två doser och i delar av landet är täckningsgraden mycket sämre. Det här innebär att vi riskerar att inte uppnå flockimmunitet och alltså går miste om möjligheten att utrota de HPV-orsakade cancerformerna.

Tveksamhet inför vaccinationer blir allt mer vanligt, både i Sverige och globalt. Världshälso-organisationen (WHO) framhåller vaccinationstvivel som ett av de tio största hoten mot folkhälsan. I vår tidigare forskning har vi funnit att den dåliga täckningsgraden till stor del beror på bristande kunskaper. Barn i socioekonomiskt utsatta områden, eller med låg¬utbildade vårdnadshavare, löper större risk att förbli ovaccinerade. Vi fann också att skol¬sköterskornas utbildning var en central faktor; ju bättre informerade dessa är, desto fler av eleverna kommer att bli vaccinerade. Tidigare forskning från bland annat vår grupp visar att interventioner riktade till vårdnadshavare och skolbarn både kan öka deras kunskaper och förändra deras inställning. Vi har visat att detta också leder till en ökad vaccinationstäckning.

Syftet med projektet är att tillsammans med nyckelgrupper; skolsköterskor, vårdnadshavare och barn som erbjuds HPV-vaccin, utveckla och sedan implementera en undervisnings-intervention för att öka andelen HPV-vaccinerade skolbarn i kommuner med låg vaccin-täckning. 

Projektet består av fyra delstudier med både kvalitativ och kvantitativ metod samt en randomiserad kontrollerad interventionsstudie i regioner med låg täckningsgrad.  

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Etiktillstånd

De första delstudierna är godkända av Etikprövningsmyndigheten i Sverige Dnr 2021-04314. Efter dessa studier söker vi kompletterande etiskt tillstånd för interventionen. Samtliga deltagare får muntlig och skriftlig information och ger sitt skriftliga samtycke innan deltagande. 

Finansiering

Projektet finansieras med anslag från Cancerfonden, 20 0791 Pj.

Ansvarig forskare och kontaktpersoner

  • Maria Grandahl, Docent, Specialistsjuksköterska barn, M.Sc i folkhälsovetenskap maria.grandahl@kbh.uu.se
  • Tryggve Nevéus, Professor, barnläkare tryggve.neveus@kbh.uu.se 
  • Karin Enskär, Professor pediatrisk omvårdnad, Specialistsjuksköterska barn karin.enskar@kbh.uu.se
  • Ida Enskär, Doktorand, Leg sjuksköterska, M.Sc global hälsa ida.enskar@kbh.uu.se 
Last modified: 2022-11-03