Studiepersonsinformation

VaMiGyn-studien syftar till att kartlägga den gynekologiska hälsan samt relationen mellan den gynekologiska hälsan och det vaginala mikrobiomet hos vuxna kvinnor.

Studien har två delar;

  • Hälsoenkät som fylls i innan eller efter provtagningen och nås via denna hemsida.
  • Provtagning i samband med cellprovtagningen/screeningen för livmoderhalscancer på mödravårdscentral, eller uppföljning av avvikande cellprov på gynekologmottagningen, Akademiska sjukhuset.

Inbjudan till studien skickas till alla kvinnor som är mantalsskrivna inom Uppsala läns landsting och står på tur att under det kommande året erbjudas cellprovtagning, samt de kvinnor som kallas till gynekologmottagningen för uppföljning av avvikande cellprov.

Deltagande i VaMiGyn-studien är frivilligt.

Mikrobiomet i slidan antas vara av stor betydelse för gynekologisk hälsa och sjukdom. Svaren på frågorna i enkäten ger ökad kunskap om sambandet mellan den gynekologiska hälsan och mikrobiomet samt om normalvariationen i mikrobiomet hos de som uppfattar sig som friska. Kunskaper genererade från projektet skulle framöver kunna leda till bättre möjlighet att individanpassa både förebyggande åtgärder utifrån riskfaktorer samt behandling av olika gynekologiska sjukdomstillstånd genom att på olika sätt påverka mikrobiomet i slidan.

Då flera av frågorna kan upplevas som känsliga, är ingen av frågorna i enkäten obligatoriska för deltagande.
Genom att fylla i enkäten samtycker du till att delta i studien såsom beskrivits i informationen.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Personuppgifter från studien kommer att lagras i ett register och databehandlas på gruppnivå. Ändamålet med detta register är forskning. Vid databearbetning och då studien rapporteras eller publiceras kommer en enskild individ inte att kunna urskiljas. Studien följer gällande lagstiftning enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). De kvinnor som också lämnar prov för analys av vaginalt mikrobiom, där kommer enkätsvaren att länkas till data om vaginalt mikrobiom, svar på cellprov, eventuella svar från ytterligare undersökningar eller operationer som gjorts på grund av cellprovsvaret, samt historik beträffande svar på tidigare tagna cellprov.

Resultatet av studien kommer att redovisas i vetenskapliga publikationer.

Personuppgiftsansvarig är Uppsala läns landsting. Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du som forskningspersonen rätt att begära tillgång till personuppgifterna, få personuppgifter rättade eller raderade samt att få behandlingen av uppgifterna begränsad. Som forskningsperson har du även rätt att ge in klagomål till Datainspektionen.

Forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig är Uppsala Universitet.

Ansvariga forskare och kontaktpersoner är

Matts Olovsson Johanna Norenhag
Professor, Överläkare Doktorand
Uppsala universitet Uppsala universitet
Inst. för kvinnors och barns hälsa Inst. för kvinnors och barns hälsa
matts.olovsson@kbh.uu.se
018-611 57 51
johanna.norenhag@kbh.uu.se


Uppsala universitets dataskyddsombud dataskyddsombud@uu.se