Forskningsprojekt

lämpade för studenters projektarbeten

Projektdatabas

FORSKNINGSPROJEKT LÄMPADE FÖR STUDENTERS PROJEKTARBETEN

Enhet

IMCH (Internationell mödra- och barnhälsovård)

Forskningsfält Se nedan
Beskrivning Vid IMCH finns två forskargrupper – en inriktad på internationell mödra- och kvinnohälsa och migration (Birgitta Essén) och en inriktad på global barnhälsa och nutrition (Andreas Mårtensson). Det finns tillfälle till fördjupningsarbeten i anslutning till de större samarbetsprojekt som pågår med institutioner i Asien, Afrika och Latinamerika, men även i Sverige med projekt relaterade till sexuell och reproduktiv hälsa samt migration. De flesta som genomför sådana projekt söker ett Minor Field Study-stipendium för att täcka kostnaderna. Läs mer om IMCHs forskning på hemsidan https://kbh.uu.se/forskning/forskningsomraden/imch/forskning/
Handledare
Studentkategorier Alla


Enhet

Pediatrisk inflammationsforskning, metabolism och barnhälsa

Forskningsfält Endokrinologi, diabetes och obesitas
Beskrivning
 • Neonatal ämnesomsättning
 • Tillväxt och nutrition av nyfödda
 • Studier av koppling mellan fostertillväxt och sjukdom liksom kognitiva förhållanden senare i livet
 • Tillväxt och pubertetsutveckling
 • Endokrina följder av stamcellstransplantation
 • Endokrina störningar vid Downs syndrom
 • Barnobesitas
 • Barndiabetes
Handledare
Studentkategorier Alla
Forskningsfält Barnnefrologi
Beskrivning Vi forskar huvudsakligen kring nattväta (nokturn enures) och fokuserar då på
 1. Blåsträning.
 2. Läkemedelsbehandling av terapiresistenta barn.
 3. Urinblåsans, sömnens och njurarnas roll i nattvätans patogenes.
Handledare
Studentkategorier Läkar- och sjuksköterskestuderande


Forskningsfält Barnallergologi
Beskrivning Projektet går ut på att kartlägga och förbättra läkemedelsbehandlingen av barn med astma på alla vårdnivåer. Studentens del i arbetet blir att under handledning göra en inventering av hur behandlingen ser ut idag. Möjlighet
till uppföljande projekt och fördjupad forskning finns.
Handledare
Studentkategorier Läkarstudenter
Forskningsfält Komplikationer till cancerbehandling
Beskrivning
 1. Interventioner för att lindra oral mucosit, en av de värsta behandlingsorsakade problemen hos barn med cancer, utvärderas nationellt.
 2. Effekten av farmakologisk intervention vid smärta
Handledare
Studentkategorier Läkarstuderande
Forskningsfält Palliation
Beskrivning Den svåra övergången från kurativ till palliativ vård studeras och palliativa vårdinsatser vid de olika barnonkologiska centra i Sverige, och hur familjerna värderar palliativ vård, kartläggs
Handledare
Studentkategorier Läkar-, psykolog-, sjuksköterskestuderande
Forskningsfält Psykosociala studier
Beskrivning Psykosociala aspekter av cancer i barnaåren/ungdomen samt posttraumatisk stress hos föräldrarna analyseras i ett multiinstitutionellt samarbetsprojekt
Handledare
Studentkategorier Läkar- och psykologstuderande
Forskningsfält Neurala tumörer
Beskrivning Somatostatinreceptorsubtyper och andra neuroendokrina markörer studeras med målet att identifiera nya prognostiska markörer.
Handledare
Studentkategorier Läkarstuderande


Enhet

Neonatologi och barnkardiologi

Forskningsfält Prematura barn
Beskrivning

 
 1. Olika andningsunderstödjande metoders effekt på andningsarbete, luftfördelning och cirkulation hos underburna och fullgångna nyfödda barn.
 2. Olika metoder för bedömning av smärta och stress hos underburna barn under olika neonatala vårdåtgärder. Föräldrars deltagande och upplevelser.
 3. Studie av kvarstående duktus arteriosus och lungcirkulation hos underburna nyfödda barn.
 4. Tidiga elektrolyt- och vätskeförändringars inverkan på framtida utveckling av lungsjukdom hos underburna barn.
 5. Utvärdering av behandling med inotropa läkemedel hos underburna barn tidigt postnatalt.
 6. Vita blodkroppars ansamling och funktion vid utveckling av kronisk lungsjukdom hos underburna barn: migrativa studier av kompetitiv kemotaxi.
 7. Prospektiv studie av trachealtubfunktion relaterad till underburna barns gestationsålder, postnatala ålder och vikt.
Handledare
Studentkategorier Läkarstuderande (1-5, 7), Medicinteknikstuderande (1), Sjuksköterske-/barnmorskestuderande (2), Biomedicinare (3, 5, 6)
Forskningsfält Barnkardiologi
Beskrivning
 1. Nya gener inom diagnostiken av nångt QT-syndrom
 2. Frenicusstimulation av barn med centralt hypoventilationssyndrom
 3. Efterundersökning av barn som genomgått invasiv elektrofysiologisk undersökning/ablation
 4. Antiarytmikas inverkan på små barn
Handledare
Studentkategorier Läkarstuderande, barnsjuksköterskestuderande
Forskningsfält Fetal kardiologi
Handledare
Studentkategorier Läkarstuderande, barnmorskestuderande


Enhet

Barnkirurgi

Beskrivning
 1. Retrospektiv uppföljning av fria munslemhinnetransplantat för uretrarekonstruktion vid hypospadi
 2. Retrospektiv genomgång av de barn som under en femårsperiod sökt för akut skrotum
Handledare
Studentkategorier Läkarstuderande


Enhet

Reproduktiv hälsa

Forskningsfält Postpartumdepression
Beskrivning Vi letar efter potentiella biologiska och epidemiologiska markörer på postpartumdepression, tittar på kognitiva förändringar hos modern och eventuell påverkan på barnets psykoemotionella utveckling. Vi använder oss av register, en stor longitudinell studie med insamlat material, och genom en mobil app.
Handledare
Studentkategorier Alla typer av studenter


Enhet

Reproduktionsbiologi

Forskningsfält Endometrios och endometrium, cervixcancer och preeklampsi
Beskrivning Translationella projekt som spänner från molekylärbiologi till patientnära studier. Det finns doktorander i varje delprojekt och de kan komma att fungera som bihandledare. Laborativ forskning kan komma att handledas av biomedicinsk analytiker som bihandledare.
Handledare
Studentkategorier Läkarstuderande och biomedicinare
Forskningsfält Embryoimplantation, infertilitet och cancer
Beskrivning Forskningen är huvudsakligen laborativ men inkluderar även kliniska studier
Handledare
Studentkategorier BMA-, biomedicinar-, läkar- och barnmorskestuderande


Enhet

Gynekologisk endokrinologi

Forskningsfält Neuropsykologi
Beskrivning Vi arbetar tvärvetenskapligt psykologi/radiologi/gynekologi-obstetrik med hjärnans funktion rel. hormonnivåer. Ff.a. administration av olika psykologiska test samt fMRI av blodflöde i hjärnan.
Handledare
Studentkategorier Läkarstuderande, biomedicinare


Enhet

Obstetrisk forskning

Forskningsfält Fostermedicin
Beskrivning På Fostermedicin pågår flera forskningsprojekt som är inriktade på t ex diagnostik av fostermissbildningar, fostertillväxt, tvåstegsavbrytande. Ett av dem är inriktad på Användning av 3D Ultraljud i klinisk praxis. För studentarbete lämpas kartläggning av olika missbildningar, deras diagnostik, behandling/avbrytande och/eller långtidsuppföljning. Psykologiska aspekter vid användning av 3D och/eller MR.
Handledare
Studentkategorier Läkarstuderande, biomedicinare, barnmorskestuderande
Forskningsfält Klinisk och epidemiologisk forskning inom obstetrik och
reproduktiv hälsa
Beskrivning Att använda nationella och lokala register i Sverige, samt databaser inom obstetrik och reproduktiv hälsa i låginkomstländer för att studera riskfaktorer, incidenser för och samband mellan graviditets- och förlossningskomplikationer, samt de nyföddas hälsa.
Handledare
Studentkategorier Läkarstuderande, biomedicinare, barnmorskestuderande

Ansvarig för att föra in nya projekt i listan: Anna-Karin Wikström, studierektor för grundutbildningarna vid Institutionen, anna-karin.wikstrom@kbh.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-01-28