Välkommen som doktorand vid KBH!

Forskarutbildningen är en viktig del av institutionens verksamhet och forskning bedrivs inom ett flertal områden. Information om doktorandutbildning finns på Medfarms hemsida. Du kan även få information och för KBH anpassade dokument i länkarna till vänster. Lycka till med dina doktorandstudier!

Kontaktpersoner

Prefekt – Inger Sundström Poromaa
Studierektor – Karin Enskär
Forskarutbildningsadministratörer:

 • Hanna Taylor
 • Jessica Åsell (doktorander inom obstetrik/gynekologi)

OBS! Notera att dessa sidor flyttat. Förutom information om antagning finns informationen nu endast tillgänglig i Medarbetarportalen

Antagning forskarutbildning

Arbetsgång för antagning

Formellt beslut om antagning till forskarutbildning fattar Kommittén för utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten. För att de ska handlägga ärendet krävs för varje ansökan att den är godkänd av prefekt. Vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa har prefekten delegerat uppgiften att granska alla ansökningar, bl.a. vad gäller vetenskaplig kvalitet och finansieringsplan till forskarutbildningsgruppen (FUG). I gruppen ingår:

 1. För att kunna göra ansökan krävs att doktoranden har AKKA-inloggning för anställda, kontakta forskarutbildningsadministratören för hjälp med detta. Doktoranden fyller sedan själv i ansökningsformuläret (den preliminära individuella studieplanen). Handledarna ska skriva forskningsplanen, som ska omfatta 2-3 sidor (exklusive referenser) och skrivas i enlighet med denna (mall) eftersom doktoranden inte får vara engagerad i arbetet med sin projektbeskrivning före antagningen.
 2. När ansökan är klar och kontrollerad av handledaren skickar doktoranden en PDF-fil till forskarutbildningsadministratören för att sätta igång processen med den interna granskningen i FUG. Eventuell önskan om revidering av ansökan kommuniceras tillbaka till doktoranden och handledaren, varpå doktoranden själv kan göra ändringarna.
 3. Efter det att ansökan är godkänd av FUG meddelas doktoranden/handledaren att den kan skickas vidare i systemet. Ansökan kommer då till huvudhandledaren och sedan studierektor som i sin tur godkänner och därmed skickar den till Kommittén för utbildning på forskarnivå. Om revidering krävs skickas istället ansökan tillbaka doktoranden.
 4. Efter antagning av den preliminära individuella studieplanen gör doktorand och handledare gemensamt en revision av den preliminära individuella studieplanen i e-formuläret, studieplanen fastställs därefter av KUF. Denna reviderade individuella studieplan skall ha inkommit för fastställande inom 6 månader (vid 100% aktivitet) efter beslut om antagning. Se information om forskningsplansseminarium (PRS) vid institutionen som ett led i denna process.

Sista datum för att skicka in ansökningar till FUG​​

 • 5 december 2023 (för FUG-mötet 12 december, deadline för nästa KUF-möte 11 jan 2024)
 • 9 jan 2024 (för FUG-mötet 16 jan, deadline för nästa KUF-möte 1 feb 2024)
 • 6 feb 2024 (för FUG-mötet 13 feb, deadline för nästa KUF-möte 29 feb 2024)
 • 5 mars 2024 (för FUG-mötet 12 mars, deadline för nästa KUF-möte 28 mars 2024)
 • 2 april 2024 (för FUG-mötet 9 april, deadline för nästa KUF-möte 25 april 2024)
 • 29 april 2024 (för FUG-mötet 7 maj, deadline för nästa KUF-möte 23 maj 2024)
 • 28 maj 2024 (för FUG-mötet 4 juni)

Dokument

Sammanträdestider Kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF)

http://media.medfarm.uu.se/arshjul/

OBS! Normalt sammanträder KUF en gång per månad, på en tisdag. För att ansökningar ska tas med i agendan inför mötet måste studierektor godkänna handlingen senast torsdagen 12 dagar innan. Innan ansökan kan skickas till KUF så ska den granskas internt på institutionen i forskarutbildningsgruppen (FUG). Se sista datum för inlämnande inför FUG:s möten nedan. Skicka in ansökan som pdf till forskarutbildningsadministratören för granskning i FUG. Räkna också med att processen kan ta flera veckor ifall något behöver kompletteras.

Regler

Arbeten publicerade innan antagning

Arbete publicerat före antagningsdatum kan ingå i avhandling under vissa förutsättning fastställda av Kommittén för Utbildning på Forskarnivå 2015-03-24. Se protokoll (§431) för vidare information.

Grundläggande behörighet

Examen på avancerad nivå. 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå. Utbildning på avancerad nivå med relevans inom forskningsområdet.

Annonsering av doktorandtjänst

Enligt Högskoleförordningen (7 kap 37 §) ska annonsering av doktorandplatsen ske om inte ett av nedanstående undantag uppfylls:

 1. vid antagning av en doktorand som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan,
 2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte,
 3. om det finns liknande särskilda skäl.

Undantag kan t.ex. göras, med stöd av punkt 3 ovan, vid antagning av person med egen extern finansiering avsedd för utbildning på forskarnivå och erhållen i konkurrens.

Finansiering

Planerad finansiering ska anges för 4 år (heltid) eller 8 år (deltid). Ange i mallen vilka bidragsgivare som står för finansieringen och bifoga denna till ansökan.

 • För anställda vid Region Uppsala krävs intyg från verksamhetschefen.
 • För annan arbetsgivarfinansierad utbildning ska kopia av avtal bifogas.

Forskarutbildningsämne

Medicinsk vetenskap

Handledare

 • Minst två handledare.
 • Minst en av handledarna ska vara docent.
 • Huvudhandledaren ska ha genomgått den endags handledarutbildning som ges vid vetenskapsområdet. Läs mer på Medfarms hemsida. Nya huvudhandledare (efter 1 juli 2021) ska också ha genomgått kursen "Forskningsetik för anställda". Läs mer på Centrum för forsknings- & bioetik (CRB). Bihandledarna rekommenderas också dessa kurser.
 • Huvudhandledaren ska vara docent, alternativt vara docentkompetent och ansöka om docentur inom ett år från antagning. I det fall den tilltänkta huvudhandledaren ännu inte blivit docent, ska den planerade handledarkonstellationen formellt ha godkänts i ett särskilt bifogat stödjebrev undertecknat av prefekten vid den institution vid Uppsala universitet där doktoranden ska registreras.
 • Huvudhandledaren ska ha handledningserfarenhet (såsom bihandledare, handledning studentarbeten på grund- och/eller mastersnivå).
 • Huvudhandledaren ska ha genomgått en handledarutbildning.
 • Huvudhandledaren ska ha en väl dokumenterad post-doktoral vetenskaplig erfarenhet, produktion och självständig forskningslinje.
 • Huvudhandledaren ska ha egna (externa eller interna) forskningsanslag, som redan har erhållits.
 • Huvudhandledaren ska ha en aktiv anställning.
 • Minst en av handledarna ska vara anställd eller adjungerad vid någon av vetenskapsområdets institutioner.
 • Huvudregeln är att huvudhandledaren ska vara anställd eller associerad till Institutionen för kvinnors och barns hälsa samt ha sin huvudsakliga forskning här.

Intyg från endags handledarutbildningen vid Medfarm bifogas.

Intyg från verksamhetschef krävs om huvudhandledaren är anställd vid Region Uppsala.

Examinator

 • Examinator ska vara lägst docent.
 • Lärare anställd vid Uppsala universitet, gäller även adjungerad.
 • Verksam vid den institution där doktoranden är registrerad.
 • Ska ha genomgått den endags handledarutbildning som ges vid vetenskapsområdet. Läs mer på Medfarms hemsida.
 • Examinator och handledare ska vara oberoende personer utan jävsförhållande.
 • En examinator bör ej ha för många examinatorsuppdrag på institutionen (max 6 st). Kolla detta med FUG

Arbetsuppgifter:

 • Ska vara ordförande för och delta i Forskningsplansseminarium
 • Ska medverka vid årlig uppföljning av den individuella studieplanen
 • Ska vara en möjlig kontaktperson för doktoranden utanför handledarkollektivet
 • Examinator kan examinera moment i utbildning på forskarnivå som leds av person som saknar examinationsrätt vid Uppsala universitetet (attest i Ladok)
 • Det är önskvärt att examinator deltar vid halvtidskontroll
 • Examinator kan vara ordförande vid disputation men examinator kan aldrig ingå i betygsnämnden

Head of department

Karin Enskär (studierektor för forskarutbildningen vid institutionen)

Plan för vetenskapligt arbete

Handledarna ska skriva forskningsplanen, som ska omfatta 3-4 sidor (exklusive referenser) och skrivas i enlighet med denna mall. Doktoranden inte får vara engagerad i arbetet med sin projektbeskrivning före antagningen. Forskningsarbetet ska omfatta 4 års heltidsstudier.

Examensbevis

Vidimerad kopia av examensbevis ska bifogas. Betygshandlingar från högskolor utanför Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island kommer av kansliet för medicin och farmaci att skickas till Universitetskanslerämbetet (UKÄ) för bedömning.

Intyg om genomfört TOEFL-test

Engelska 6 gäller för studenter med utländsk utbildning/examen, dock inte för student med nordisk högskoleexamen, engelska som modersmål eller genomgått engelskspråkig utbildning. Det sistnämnda ska verifieras med intyg från universitetet ifråga eller av UKÄ.

Senast uppdaterad: 2023-11-15