Välkommen som doktorand vid KBH!

Forskarutbildningen är en viktig del av institutionens verksamhet och forskning bedrivs inom ett flertal områden. Information om doktorandutbildning finns på Medfarms hemsida. Du kan även få information och för KBH anpassade dokument i länkarna till vänster. Lycka till med dina doktorandstudier!

Kontaktpersoner

Prefekt – Inger Sundström Poromaa
Studierektor – Kjell Alving
Forskarutbildningsadministratörer:

 • Hanna Taylor (pediatrik och IMCH samt övergripande)​​
 • Agata Kostrzewa (obstetrik/gynekologi och klinisk psykologi)

Antagning forskarutbildning

Ansökningsblankett

Ansökan om antagning (e-blankett)

Dokument

Sammanträdestider Kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF)

http://www.medfarm.uu.se/vetenskapsomradet/sammantradeskalendarium/

OBS! Normalt sammanträder KUF en gång per månad, på en tisdag. För att ansökningar ska tas med i agendan inför mötet måste prefekten godkänna handlingen senast fredagen 11 dagar innan. Eftersom ansökan även ska granskas internt först krävs därför god framförhållning. Skicka därför in ansökan som pdf till forskarutbildningsadministratören ytterligare minst en vecka innan, alltså senast måndagen två veckor innan mötet. Räkna också med att processen kan ta flera veckor ifall något behöver kompletteras.

Arbetsgång för antagning

Formellt beslut om antagning till forskarutbildning fattar Kommittén för utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten. För att de ska handlägga ärendet krävs för varje ansökan att den är godkänd av prefekt. Vid Inst för kvinnors och barns hälsa har prefekten delegerat uppgiften att granska alla ansökningar, bl.a. vad gäller vetenskaplig kvalitet och finansieringsplan. I arbetsgruppen ingår:

 1. För att kunna göra ansökan krävs att doktoranden har AKKA-inloggning för anställda, kontakta forskarutbildningsadministratören för hjälp med detta. Doktoranden fyller sedan själv (med hjälp av handledaren) i ansökningsformuläret.
 2. När ansökan är klar och kontrollerad av handledaren skickar doktoranden en PDF-fil till forskarutbildningsadministratören för att sätta igång processen med den interna granskningen. Eventuell önskan om revidering av ansökan kommuniceras tillbaka till doktoranden och handledaren, varpå doktoranden själv göra ändringarna.
 3. Efter det att ansökan är godkänd av arbetsgruppen meddelas doktoranden/handledaren att den kan skickas vidare i systemet. Ansökan kommer då till huvudhandledaren och sedan prefekten som i sin tur godkänner och därmed skickar den till Kommittén för utbildning på forskarnivå. Om revidering krävs skickas istället ansökan tillbaka doktoranden.

Regler

Arbeten publicerade innan antagning

Arbete publicerat före antagningsdatum kan ingå i avhandling under vissa förutsättning fastställda av Kommittén för Utbildning på Forskarnivå 2015-03-24. Se protokoll (§431) för vidare information.

Grundläggande behörighet

Examen på avancerad nivå. 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå. Utbildning på avancerad nivå med relevans inom forskningsområdet.

Annonsering av doktorandtjänst

Enligt Högskoleförordningen (7 kap 37 §) ska annonsering av doktorandplatsen ske om inte ett av nedanstående undantag uppfylls:

 1. vid antagning av en doktorand som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan,
 2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte,
 3. om det finns liknande särskilda skäl.

Undantag kan t.ex. göras, med stöd av punkt 3 ovan, vid antagning av person med egen extern finansiering avsedd för utbildning på forskarnivå och erhållen i konkurrens.

Finansiering

Planerad finansiering ska anges för 4 år (heltid) eller 8 år (deltid). Ange i mallen vilka bidragsgivare som står för finansieringen och bifoga denna till ansökan.

 • För anställda vid Region Uppsala krävs intyg från verksamhetschefen.
 • För annan arbetsgivarfinansierad utbildning ska kopia av avtal bifogas.

Forskarutbildningsämne

Medicinsk vetenskap

Handledare

 • Minst två handledare.
 • Huvudhandledaren genomgått den en dags handledarutbildning som ges vid vetenskapsområdet. Läs mer på Medfarms hemsida.
 • Minst en av handledarna ska vara docentkompetent.
 • En av handledarna ska vara anställd eller adjungerad till Uppsala universitet.
 • Huvudregeln är att huvudhandledaren ska vara anställd eller associerad till Institutionen för kvinnors och barns hälsa samt ha sin huvudsakliga forskning här.

Intyg från handledarutbildning bifogas.

Intyg från verksamhetschef krävs om huvudhandledaren är anställd vid Region Uppsala.

Head of department (prefekt)

Inger Sundström Poromaa

Plan för vetenskapligt arbete

Bifogas separat om 2-3 A4-sidor med rubrikerna; titel, bakgrund, målsättning, ev. preliminära resultat, arbetsplan, metoder, betydelse, referenser. Forskningsarbetet ska omfatta 4 år.

Examensbevis

Vidimerad kopia av examensbevis ska bifogas. Betygshandlingar från högskolor utanför Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island kommer av kansliet för medicin och farmaci att skickas till Universitetskanslerämbetet (UKÄ) för bedömning.

Intyg om genomfört TOEFL-test

Gäller för studenter med utländsk utbildning/examen, dock inte för student med nordisk högskoleexamen, engelska som modersmål eller genomgått engelskspråkig utbildning. Det sistnämnda ska verifieras med intyg från universitetet ifråga eller av UKÄ.

Forskningsplansseminarium

Förberedelser:

 1. Forskningsplansseminarium (Post-registration seminar; PRS) skall genomföras för doktorander som registreras efter 1/1 2020, men rekommenderas även för doktorander som registrerats under hösten 2019. Undantag från att behöva genomföra ett PRS kan ges i särskilda fall efter motivering till FUG.
 2. PRS bör genomföras inom 3 mån från registreringsdatum (6 mån om 50% aktivitet).
 3. Huvudansvaret för att ett PRS genomförs enligt dessa riktlinjer ligger på huvudhandledaren. Huvudhandledaren kontaktar KBH PhD administration för initialt upplägg och planering av PRS.
 4. Obligatoriska deltagare ska vara doktoranden, huvudhandledaren, examinatorn, en oberoende senior forskare på institutionen (minst docent, ska kunna förstå projektet) samt en FUG-representant. Dessa ska få tillgång till den vidareutvecklade forskningsplanen minst två veckor innan seminariet.
 5. PRS kan genomföras inom ramen för en av de olika seminarieserier som pågår inom KBH, alternativt vid ett separat tillfälle, men särskild annonsering ska alltid gå ut till hela KBH. Notera att ett väl genomfört PRS kan behöva en total tid av 60 min.

Seminariet:

 1. Huvudhandledaren är ordförande vid PRS.
 2. Lämplig tidsstruktur: 20-30 min presentation av forskningsplanen mm. 15-30 min diskussion. Total tid: max 60 min.
 3. Presentationsspråk: Valfritt, förslagsvis det doktoranden är bekväm med. Fokus är på forskningsplanen, inte presentationsteknik.
 4. Förutom forskningsplanen ska doktoranden presentera hur man tänker sköta etiktillstånd, biobank, samt data- och GDPR-aspekter.
 5. Det åligger huvudhandledaren att anteckna synpunkter på forskningsplanen mm som framkommer under diskussionen, samt att tillse att en reviderad forskningsplan skickas in till KUF vid behov.

Blanketter och viktig information

Obligatoriska blanketter

Aktivitet och försörjning
Enligt beslut från rektor ska uppgifter om doktoranders aktivitet och försörjning rapporteras i Uppdok två gånger per år. Detta görs ett kalenderhalvår i taget, januari-juni och juli-december. Uppgifterna används bland annat för universitetets redovisning samt för vidarerapportering till Statistiska Centralbyrån enligt förordningen om redovisning av studier m.m. 

Heltid är 100% per termin och när forskarutbildning är slutförd genom disputation ska den totala forskningsaktiviteten därmed vara 800%. Skicka in blanketten till forskarutbildningsadministratören för registrering.

Blankett med instruktioner, signerad av doktorand skickas senast 30 juni och 31 dec varje år till forskarutbildningsadministratören.

Årlig uppföljning
Doktorand ska tillsammans med sina handledare en gång per år göra en uppföljning av hur forskarutbildningen fortskrider. Blanketten för den årliga uppföljningenskickas senast 31 maj varje år till forskarutbildningsadministratören vid institutionen för avprickning och senare genomgång av studierektorn. Doktorander som är registrerade före första januari eller disputerar efter första januari ska skicka in den årliga uppföljningen, men det behövs inte om disputationen sker före första januari eller om doktoranden registrerats efter första januari samma år.

Doktoranders villkor

För mer information om doktoranders arbets- och anställningsvillkor, besök "Doktorand" i Medarbetarportalen. https://mp.uu.se/web/info/anstallning/anstallningsvillkor/doktorander

Finansiering

Doktorander vid Medicinska fakulteten har rätt att fyra gånger under sin forskarutbildning få ett stipendium, ograduerade medel. Medlen utlyses av Stipendiekansliet på hösten.

http://www.uu.se/student/stipendier

Byte av handledare/examinator/Ändring av studieplan

Vid byte av handledare används en blankett som ska skrivas under av alla handledare samt prefekt och sedan skickas in till forskarutbildningsadministratören som skickar den vidare till Forskarutbildningskommittén. Vid ändring av studieplan används samma blankett, som då skickas in tillsammans med den nya studieplanen. Blanketten finns att ladda ner på Medicinska fakultetens hemsida ("Ändring i individuell studieplan"). 

Avbrott i utbildningen

Kryssa i rutan för avbrott i utbildningen i Aktivitet och försörjningsblanketten och skicka in den till forskarutbildningsadministratören.

Kurser och kurspoäng

Riktlinjer för kurs- och teorimoment i utbildning på forskarnivå vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala Universitet

På fakultetens hemsida kan du se och anmäla dig till de kurser som finns på Vetenskapsområdet för Medicin och farmaci. Här kan du även hitta länkar till externa kurser. De obligatoriska kurserna registreras i Ladok av den institution som organiserar dem.

Registrering av poäng:

 • Icke-obligatoriska kurser på andra institutioner på Uppsala universitet sköts av kursansvarig institution oavsett var doktoranden är antagen. Undantag är den Högskolepedagogiska grundkursen samt Strålningsvetenskap, som registreras av doktorandens institution,
 • Kurser utanför universitetet samt presentationer/workshops/seminarier etc registreras av doktorandens institution. Använd alltid denna blankett samt kursintyg och skicka till forskarutbildningsadministratören för registrering.
 • Om kurser utanför universitetet ska tillgodoräknas istället för en obligatorisk kurs krävs det ett godkännande från studierektor på forskarnivå på Medicinska fakulteten.

Riktlinjer för tilldelning av högskolepoäng för teorimoment i forskarutbildningen finns publicerade på Medicinska fakultetens hemsida.

30 hp Doktorsexamen (Alla kurser skall registreras i Uppdok)

15 hp Forskarutbildningskurser

8,5 - 11,5 hp Obligatoriska kurser
1,5 hp Introduktion till utbildning på forskarnivå (Introduction to Doctoral Studies) webkurs. Denna kurs måste genomgås i sin helhet innan tillträde ges till övriga obl kurser.
9 hp Introduktion till forskning (Introduction to Scientific Studies)
eller
2 hp Forskningsetik och vetenskapsteori (Research Ethics and Philosophy of Science)
2 hp Vetenskaplig presentation (Scientific Presentation)
3 hp Introduktionskurs i biostatistik (Introduction to Biostatistics)
3 hp Försöksdjurskunskap (alternativt endast teoridel 1,5 hp) Obligatoriska kurser om projektet så kräver
Strålskyddskurs
3,5 - 6,5 hp Ämnesspecifika kurser

15 hp Litteraturkurser (max)


Hur övriga poäng räknas: 

 • Deltagande och presentationer i seminarieserier
 • Presentationer vid kongresser
 • (SK kurser kan tillgodoräknas (Specialistutbildningskurser) efter handledarens bedömande)
 • En veckas heltidsarbete/heltidsdeltagande ger 1,5 hp
 • Egen presentation med poster eller muntligt framträdande på kongress ger 1,5 hp (inkl förberedelser)
 • Enbart deltagande vid kongress ger 0 hp
 • Kursliknande kongress ger poäng i förhållande till faktisk tid
 • Deltagande vid seminarium 1-2 tim/vecka ca 20-40 timmar/termin ger 0,5 hp/termin
 • Deltagande vid halvtidsseminarium, licentiatseminarium eller disputation kan ge högst 0,25 högskolepoäng per gång, dock får högst 2,5 högskolepoäng ges för denna typ av aktivitet
 • Egen presentation vid seminarium ger 0,5 hp
Poäng för kurser på forskarnivå vid andra lärosäten skall tillgodoräknas vid Uppsala Universitet. Lämna kursintyg till forskarutbildningsadministratörern för registrering av tillgodoräknande i Ladok.

Beslut i Forskarutbildningskommittén 2010-06-16

Kursintyg

Logga in i Ladok för att se dina poäng och skriva ut intyg: https://www.student.ladok.se/student/loggain

Attestering

Examinator behöver attestera poäng i Ladok, dock ej tillgodoräknanden. Läs mer om hur man söker behörighet i Medarbetarportalen: https://mp.uu.se/web/info/undervisa/studieadm/studieadm-system/ladok

Halvtidskontroll

Halvtidskontroll är obligatorisk för doktorander vid medicinska fakulteten, se information på deras hemsida. Se nedan vad som gäller på institutionen.

 • Betygsnämnden ska bestå av tre ledamöter, varav minst två skall vara docentkompetenta. Högst en får komma från KBH.
 • Handledarna fyller i detta ansökningsformulär och skickar in det till forskarutbildningsadministratören för godkännande av studierektor senast fyra veckor innan den planerade halvtiden.
 • Administratören skickar ut information om halvtiden på institutionens maillista tre veckor innan den planerade halvtiden.
 • Halvtidskappan och delarbetena ska vara betygsnämndsledamöterna tillhanda senast 2 veckor innan halvtidsseminariet.
 • Forskarutbildningsadministratören fyller i betygsnämndsprotokollet och skickar till huvudhandledaren några dagar i förväg.
 • 10-15 ex av kappan kopieras upp och läggs ut i seminarielokalen samt ett ex av varje färdigt delarbete.
 • Vid seminariet hälsar handledaren välkommen.

Licenciatseminarium

Se Medfarms hemsida för mer information om anmälan om Licentiatseminarium. Du kan också hitta information om licentiatseminarium i MedFarms regeldokument

Licentiatanmälan

Processen liknar den för disputationsansökan, och anmälan görs i samma elektroniska system på fakultetens hemsida. För licentiatanmälan gäller dock att anmälan ska skickas till kommittén för utbildning på forskarnivå så att den behandlas på mötet senast 6 veckor innan seminariet. Skicka helst ansökan som pdf till forskarutbildningsadministratören innan den skickas i systemet, precis som för disputationsansökan. Liksom för disputationer krävs även att handledaren samråder med en av ledamöterna i KUF innan ansökan skickas in.

I övrigt gäller samma riktlinjer på institutionen som för halvtidskontrollen.

Detta är de bilagor som behövs i ansökan:

1. Respondentens korta sammanfattning av licentiatavhandlingen med lista över ingående delarbeten
2. Handledarens utlåtande angående doktorandens insats och avhandlingens nyhetsvärde. Ska skrivas under av handledaren.
3. Rapportkort (pdf) för intern fördelning av kvalitetsmedel (ska skrivas under av alla handledare och prefekter)
4. Registerutdrag ur Ladok - logga in i Ladok själv eller fråga forskarutbildningsadministratören (du ska ha minst 15 poäng totalt, varav minst 2 poäng ämnesspecifika kurser, plus att de obligatoriska kurserna är godkända)
5. De i licentiatavhandlingen ingående delarbetena

Om doktoranden avser att fortsätta sina studier till doktorsexamen ska det även bifogas en forskningsplan på högst 3 sidor för den fortsatta tiden.

Licentiatavhandling

Avhandlingen kopieras i 10-15 ex och ska finnas tillänglig vid institutionen tre veckor innan seminariet. Digital publicering behövs endast då antagning skett med licenciatexamen som slutmål.

Inför disputation

Checklista

Använd gärna denna checklista för tidsplanering inför disputationen. Riktlinjer för utbildning på forskarnivå

Rutiner för disputationer via Zoom (2020-04-22)

Disputationsanmälan

Sammanfattning

 • Boka disputationstid
 • Boka lokal för disputation och betygsnämnd
 • Samråd med medlem i forskarutbildningskommittén
 • Genomför plagiatkontroll
 • Skicka anmälan till forskarutbildningskommittén så den behandlas vid ett av deras sammanträden senast 12 veckor innan planerad disputationsdag. Skicka helst in anmälan som pdf till forskarutbildningsadministratören för kontroll innan ansökan skickas vidare i det webbaserade formuläret, så går det fortare.
 • Efter sammanträdet har betygsnämnden 10 arbetsdagar på sig med förhandsgranskningen – handledarens ansvar samla in omdömen enligt fakultetens instruktioner
 • Forskarutbildningskommittén tar upp anmälan igen och fattar slutgiltigt beslut

Tidsbokning och samråd
Tid för disputation bokas i disputationskalendern. Bokning bör ske i mycket god tid, 6-12 mån före disputation. Tiderna i maj tar tidigt slut. Passa samtidigt på att boka lokaler för disputationen samt betygsnämndens sammanträde. Innan slutgiltigt förslag lämnas till kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF) ska handledaren samråda med representant i KUF, dock ej ordförande, vice ordförande eller doktorandrepresentanter.

Vid samrådet tas följande punkter upp:

 • Val av opponent
 • Sammansättning av betygsnämnd
 • Frågor om jäv (se regler)
 • Ingående delarbeten

Disputationsanmälan ska behandlas av KUF vid ett av deras sammanträden senast 12 veckor före den planerade disputationsdagen. Senaste dag att inkomma med handlingar till KUF är 11 dagar innan mötet. För att prefekten ska hinna godkänna och skicka handlingarna vidare ska de vara denna tillhanda enligt deadlines nedan.

Sammanträdestider Kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF) http://www.medfarm.uu.se/vetenskapsomradet/sammantradeskalendarium/
OBS! Normalt sammanträder KUF en gång per månad, på en tisdag. Sista dag för prefekten att godkänna disputationsanmälan är fredagen som infaller 11 dagar innan mötet. Ha god framförhållning! Det är inte säkert att prefekten har möjlighet att godkänna disputationsanmälan samma dag, se därför till att skicka in den åtminstone ett par dagar innan, gärna totalt 14 dagar innan sammanträdesdatumet. Skicka gärna in anmälan som pdf till forskarutbildningsadministratören för kontroll innan ansökan skickas vidare i det webbaserade formuläret, så går det fortare.

Plagiatkontroll
Observera att huvudhandledaren har ansvar för att en plagiatkontroll görs av avhandlingen. Skicka kappans text, samt eventuella opublicerade manuskript till en plagiarismtjänst, till exempel ”URKUND”. Skicka resultatet till forskarutbildningsadministratören för diarieföring och arkivering. För redan publicerat material behöver detta inte göras

E-ansökan
Disputationsanmälan sker genom att doktoranden fyller i disputationsanmälan (e-blankett) som finns tillgängligt på fakultetens hemsida. Se till att din webbläsare är uppdaterad. Om du har tekniska problem, testa att byta webbläsare (Mozilla Firefox är den som är mest optimal). Kontakta KUF ifall du behöver support.

För att fylla i formuläret krävs AKKA-inloggning med A-lösenordet. När doktoranden fyllt i anmälan och klickar på ”send” får handledaren notifikation via mejl att anmälan väntar på behandling. Om handledaren tycker att något behöver justeras kan denne skicka tillbaka anmälan till doktoranden som får göra justeringen. När handledaren godkänner anmälan går den vidare till prefekten för godkännande, efter vilket den automatiskt skickas vidare till KUF. Se till att vara ute i god tid eftersom det är många parter inblandade och fördröjningar lätt uppstår.

För att kunna slutföra anmälan behövs följande dokument tillgängliga:

 1. Doktorandens sammanfattning av de i avhandlingen ingående delarbeten
 2. Handledarens kortfattade beskrivning av avhandlingens nyhetsvärde och doktorandens insats (signeras)
 3. Rapportkort
 4. Registerutskrift från Ladok – Logga in själv i Ladok eller kontakta forskarutbildningsadministratör (eller kursadministratör)
 5. De vetenskapliga artiklar som ingår i avhandlingen

Obligatorisk förhandsgranskning
För disputationer som sker efter 1 januari 2014 är förhandsgranskning enligt beslut i områdesnämnden obligatoriskt. Detta införs för att säkerställa ämneskvaliteten i avhandlingar inom medicin och farmaci vid Uppsala universitet.
Den nya rutinen innebär att vid alla disputationer ska tre betygsnämndsledamöter utses som deltar i förhandsgranskning och disputation. Vid KUF:s sammanträde då disputationsanmälan behandlas beslutas om betygsnämnd och samordnare för förhandsgranskningen. Kommittén kontaktar sedan betygsnämndens ledamöter dagen efter sammanträdet. Betygsnämnden har 10 arbetsdagar på sig från det uppdraget beslutats och meddelats av KUF.

Samordnare för förhandsgranskningen utses av KUF, på förslag från handledare, i de fall ordförande vid disputationen inte ingår i betygsnämnden. Det är viktigt att handledaren redan vid förfrågan informerar betygsnämndsledamöterna om tidsplan för förhandsgranskningen. Handledaren har det yttersta ansvaret för att förhandsgranskningen kommer in i tid för beslut.

Disputationsanmälan tas åter upp vid nästa sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå för beslut om disputation får ske utifrån betygsnämndens rekommendation. Beslutet meddelas dagen efter mötet. Om beslutet är negativt får nytt disputationsdatum inte ligga närmare än 3 månader från det först angivna datumet.

Vid förhandsgranskningen används ”Instruktioner för betygsnämndens förhandsgranskning” och ”Protokoll förhandsgranskning”, som finns på fakultetens hemsida.

Betygsnämndsledamöter får instruktionerna i samband med information om att förhandsgranskningen ska ske. Protokollsmallen skickas till samordnaren vid förhandsgranskningen. Samordnaren bekräftar resultatet av förhandsgranskningen med sin signatur och sänder protokollet till kansliet för medicin och farmaci.

De tio dagarna betygsnämnden får på sig för förhandsgranskningen är ett tämligen pressat tidsschema och det kan det vara en god idé att, skicka publicerade artiklar till betygsnämnden i god tid innan förhandsgranskningen.

Examinationskostnader

I samband med disputationer, halvtidskontroller samt licentiatseminarier uppkommer kostnader för betygsnämndens resor, eventuellt boende, tryck av avhandling m.m. För att hjälpa till med åtminstone vissa delar av dessa kostnader står institutionen för:

 • Halvtidskontroll: 2 000 kr
 • Disputation: 28 000 kr

De stora kostnadsposterna vid disputationer är arvode till opponenten samt tryck av avhandling. Arvodet är 12 000 kr vilket inklusive lönebikostnader blir ca 17 000 kr. Kostnaden för avhandlingen varierar beroende på antal böcker, antal sidor samt eventuella sidor i färg. De flesta brukar välja att trycka 200-300 examplar och kostnaden brukar bli ungefär 20-30 000 kr.

Licentatseminarium: 10 000 kr. Vid kostnader över 2 000 kr minskar dock institutionens bidrag vid disputationen i motsvarande grad, så att summan totalt blir 30 000 kr.

Till början