Välkommen som doktorand vid KBH!

Forskarutbildningen är en viktig del av institutionens verksamhet och forskning bedrivs inom ett flertal områden. Information om doktorandutbildning finns på Medfarms hemsida. Du kan även få information och för KBH anpassade dokument i länkarna till vänster. Lycka till med dina doktorandstudier!

Kontaktpersoner

Prefekt – Inger Sundström Poromaa
Studierektor – Kjell Alving
Forskarutbildningsadministratörer:

 • Hanna Taylor (pediatrik och IMCH samt övergripande)​​
 • Agata Kostrzewa (obstetrik/gynekologi och klinisk psykologi)

OBS! Notera att dessa sidor flyttat. Förutom information om antagning kommer informationen endast att vara tillgänglig i Medarbetarportalen

Antagning forskarutbildning

Ansökningsblankett

Ansökan om antagning (e-blankett)

Dokument

Sammanträdestider Kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF)

http://media.medfarm.uu.se/arshjul/

OBS! Normalt sammanträder KUF en gång per månad, på en tisdag. För att ansökningar ska tas med i agendan inför mötet måste prefekten godkänna handlingen senast torsdagen 12 dagar innan. Eftersom ansökan även ska granskas internt först krävs därför god framförhållning. Skicka därför in ansökan som pdf till forskarutbildningsadministratören ytterligare minst en vecka innan, alltså senast måndagen två veckor innan mötet. Räkna också med att processen kan ta flera veckor ifall något behöver kompletteras.

Arbetsgång för antagning

Formellt beslut om antagning till forskarutbildning fattar Kommittén för utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten. För att de ska handlägga ärendet krävs för varje ansökan att den är godkänd av prefekt. Vid Inst för kvinnors och barns hälsa har prefekten delegerat uppgiften att granska alla ansökningar, bl.a. vad gäller vetenskaplig kvalitet och finansieringsplan. I arbetsgruppen ingår:

 1. För att kunna göra ansökan krävs att doktoranden har AKKA-inloggning för anställda, kontakta forskarutbildningsadministratören för hjälp med detta. Doktoranden fyller sedan själv i ansökningsformuläret (den preliminära individuella studieplanen). Handledarna ska skriva forskningsplanen, som ska omfatta 2-3 sidor (exklusive referenser) och skrivas i enlighet med denna (mall) eftersom doktoranden inte får vara engagerad i arbetet med sin projektbeskrivning före antagningen.
 2. När ansökan är klar och kontrollerad av handledaren skickar doktoranden en PDF-fil till forskarutbildningsadministratören för att sätta igång processen med den interna granskningen. Eventuell önskan om revidering av ansökan kommuniceras tillbaka till doktoranden och handledaren, varpå doktoranden själv kan göra ändringarna.
 3. Efter det att ansökan är godkänd av arbetsgruppen meddelas doktoranden/handledaren att den kan skickas vidare i systemet. Ansökan kommer då till huvudhandledaren och sedan prefekten som i sin tur godkänner och därmed skickar den till Kommittén för utbildning på forskarnivå. Om revidering krävs skickas istället ansökan tillbaka doktoranden.
 4. Efter antagning av den preliminära individuella studieplanen gör doktorand och handledare gemensamt en revision av den preliminära individuella studieplanen i e-formuläret, studieplanen fastställs därefter av KUF. Denna reviderade individuella studieplan skall ha inkommit för fastställande inom 6 månader (vid 100% aktivitet) efter beslut om antagning. Se information om forskningsplansseminarium (PRS) vid institutionen som ett led i denna process.

Regler

Arbeten publicerade innan antagning

Arbete publicerat före antagningsdatum kan ingå i avhandling under vissa förutsättning fastställda av Kommittén för Utbildning på Forskarnivå 2015-03-24. Se protokoll (§431) för vidare information.

Grundläggande behörighet

Examen på avancerad nivå. 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå. Utbildning på avancerad nivå med relevans inom forskningsområdet.

Annonsering av doktorandtjänst

Enligt Högskoleförordningen (7 kap 37 §) ska annonsering av doktorandplatsen ske om inte ett av nedanstående undantag uppfylls:

 1. vid antagning av en doktorand som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan,
 2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte,
 3. om det finns liknande särskilda skäl.

Undantag kan t.ex. göras, med stöd av punkt 3 ovan, vid antagning av person med egen extern finansiering avsedd för utbildning på forskarnivå och erhållen i konkurrens.

Finansiering

Planerad finansiering ska anges för 4 år (heltid) eller 8 år (deltid). Ange i mallen vilka bidragsgivare som står för finansieringen och bifoga denna till ansökan.

 • För anställda vid Region Uppsala krävs intyg från verksamhetschefen.
 • För annan arbetsgivarfinansierad utbildning ska kopia av avtal bifogas.

Forskarutbildningsämne

Medicinsk vetenskap

Handledare

 • Minst två handledare.
 • Huvudhandledaren ska ha genomgått den endags handledarutbildning som ges vid vetenskapsområdet. Läs mer på Medfarms hemsida.
 • Minst en av handledarna ska vara docentkompetent.
 • En av handledarna ska vara anställd eller adjungerad till Uppsala universitet.
 • Huvudregeln är att huvudhandledaren ska vara anställd eller associerad till Institutionen för kvinnors och barns hälsa samt ha sin huvudsakliga forskning här.

Intyg från handledarutbildning bifogas.

Intyg från verksamhetschef krävs om huvudhandledaren är anställd vid Region Uppsala.

Examinator

 • Examinator ska vara lägst docent,
 • Lärare anställd vid Uppsala universitet,
 • Verksam vid den institution där doktoranden är registrerad,
 • Examinator och handledare ska vara oberoende personer utan jävsförhållande,
 • En examinator bör ej ha för många examinatorsuppdrag på institutionen (max 6 st). Kolla detta med FUG. 

Arbetsuppgifter:

 • Ska vara ordförande för och delta i Forskningsplansseminarium
 • Ska medverka vid årlig uppföljning av den individuella studieplanen
 • Examinator kan examinera moment i utbildning på forskarnivå som leds av person som saknar examinationsrätt vid Uppsala universitetet (attest i Ladok)
 • Det är önskvärt att examinator deltar vid halvtidskontroll
 • Examinator kan vara ordförande vid disputation men examinator kan aldrig ingå i betygsnämnden

Head of department

Inger Sundström Poromaa

Plan för vetenskapligt arbete

Handledarna ska skriva forskningsplanen, som ska omfatta 2-3 sidor (exklusive referenser) och skrivas i enlighet med denna mall. Doktoranden inte får vara engagerad i arbetet med sin projektbeskrivning före antagningen. Forskningsarbetet ska omfatta 4 års heltidsstudier.

Examensbevis

Vidimerad kopia av examensbevis ska bifogas. Betygshandlingar från högskolor utanför Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island kommer av kansliet för medicin och farmaci att skickas till Universitetskanslerämbetet (UKÄ) för bedömning.

Intyg om genomfört TOEFL-test

Gäller för studenter med utländsk utbildning/examen, dock inte för student med nordisk högskoleexamen, engelska som modersmål eller genomgått engelskspråkig utbildning. Det sistnämnda ska verifieras med intyg från universitetet ifråga eller av UKÄ.

Forskningsplansseminarium

Förberedelser:

 1. Forskningsplansseminarium (Post-registration seminar; PRS) skall genomföras för doktorander som registreras efter 1/1 2020. Undantag från att behöva genomföra ett PRS kan ges i särskilda fall efter motivering till FUG.
 2. PRS bör genomföras i god tid innan den reviderade individuella studieplanen ska skickas in till KUF (inom 6 månader efter beslut om antagning vid 100% doktorandstudier, se riktlinjer 1.4).
 3. Huvudansvaret för att ett PRS genomförs enligt dessa riktlinjer ligger på huvudhandledaren. Huvudhandledaren ska organisera seminariet i samråd med KBH PhD administration, som skickar ut särskild annonsering.
 4. Den preliminära forskningsplanen, skriven av handledarna, ska fördjupas och förtydligas av doktorand och handledare efter antagning till forskarutbildningen.
 5. Obligatoriska deltagare i PRS ska vara doktoranden, huvudhandledaren, examinatorn, en oberoende senior forskare ("granskare") på institutionen (minst docentkompetent, ska kunna förstå projektet). Dessa ska få tillgång till den vidareutvecklade forskningsplanen minst tre veckor innan seminariet.
 6. PRS kan genomföras inom ramen för en av de olika seminarieserier som pågår inom KBH, alternativt vid ett separat tillfälle, men särskild annonsering ska alltid gå ut till hela KBH. Notera att ett väl genomfört PRS kan behöva en total tid av 60 min.

Seminariet:

 1. Examinator är ordförande vid PRS.
 2. Lämplig tidsstruktur: ca 20 min presentation av forskningsplanen mm. ca 40 min diskussion. Total tid: ca 60 min.
 3. Presentationsspråk: Valfritt, förslagsvis det doktoranden är bekväm med. Fokus är på forskningsplanen, inte presentationsteknik.
 4. Förutom forskningsplanen ska doktoranden presentera hur man tänker sköta etiktillstånd, biobank, samt data- och GDPR-aspekter.
 5. Ansvarsfördelning:
  • Det åligger huvudhandledaren att anteckna synpunkter på forskningsplanen mm som framkommer under diskussionen, samt att tillse att en reviderad individuell studieplan skickas in till KUF.
  • Granskaren fokuserar på forskningsplanen.
  • Examinator fokuserar på övriga förutsättningar för forskarutbildningen, t ex handledarkonstellation, etiktillstånd, forskningstid etc och antecknar synpunkter kring detta.
 6. PRS är inte någon examination, utan är tänkt att belysa svagheter i den individuella studieplanen, framförallt forskningsplanen, som sedan ska tas under beaktande.

Blanketter och viktig information

Obligatoriska blanketter

Aktivitet och försörjning
Enligt beslut från rektor ska uppgifter om doktoranders aktivitet och försörjning rapporteras i Uppdok två gånger per år. Detta görs ett kalenderhalvår i taget, januari-juni och juli-december. Uppgifterna används bland annat för universitetets redovisning samt för vidarerapportering till Statistiska Centralbyrån enligt förordningen om redovisning av studier m.m. 

Heltid är 100% per termin och när forskarutbildning är slutförd genom disputation ska den totala forskningsaktiviteten därmed vara 800%. Skicka in blanketten till forskarutbildningsadministratören för registrering.

Blankett med instruktioner, signerad av doktorand skickas senast 30 juni och 31 dec varje år till forskarutbildningsadministratören.

Årlig uppföljning
En uppföljning av hur utbildningen framskrider ska göras av doktorand och huvudhandledare i samråd med examinator och övriga handledare en gång per år. Blanketten för den årliga uppföljningenskickas senast 31 maj varje år till forskarutbildningsadministratören vid institutionen för avprickning och senare genomgång av studierektorn. Doktorander som är registrerade före första januari eller disputerar efter första januari ska skicka in den årliga uppföljningen, men det behövs inte om disputationen sker före första januari eller om doktoranden registrerats efter första januari samma år.

Byte av handledare/examinator/ändring av studieplan

Vid byte av handledare, tillägg eller borttagande av handledare, väsentligt ändrad forskningsplan eller väsentligt ändrad tidplan för avhandlingsarbetet (exempelvis byte av delarbeten, övergång till deltidsstudier, tillägg av längre utlandsvistelse, föräldraledighet, sjukskrivning etc.) ska revideringen av den individuella studieplanen behandlas av KUF. Ansökan sker i form av en blankett skickas in till forskarutbildningsadministratören som skickar den vidare till Forskarutbildningskommittén. Blanketten finns att ladda ner på Medicinska fakultetens hemsida ("Ändring i individuell studieplan"). 

Avbrott i utbildningen

Kryssa i rutan för avbrott i utbildningen i Aktivitet och försörjningsblanketten och skicka in den till forskarutbildningsadministratören.

Doktoranders villkor och arbetsmiljö

För mer information om doktoranders arbets- och anställningsvillkor, besök "Doktorand" i Medarbetarportalen. Se riktlinjer för utbildning på forskarnivå för mer information om arbetsmiljön för doktorander.

Finansiering

Doktorander vid Medicinska fakulteten har rätt att fyra gånger under sin forskarutbildning få ett stipendium, ograduerade medel. Medlen utlyses av Stipendiekansliet på hösten.

http://www.uu.se/student/stipendier

Kurser och kurspoäng

Riktlinjer för kurs- och teorimoment i utbildning på forskarnivå vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala Universitet

På fakultetens hemsida kan du se och anmäla dig till de kurser som finns på Vetenskapsområdet för Medicin och farmaci. Här kan du även hitta länkar till externa kurser.

Se de kompletta riktlinjerna för tilldelning av högskolepoäng för teorimoment i forskarutbildningen i riktlinjerna för utbildning på forskarnivå.

De obligatoriska kurserna registreras i Ladok av den institution som organiserar dem:

 1. Introduction to Doctoral Studies, 1,5 hp: Alla doktorander registreras automatiskt på denna kurs i samband med antagning till forskarutbildningen, och den bör genomföras först av de obligatoriska kurserna. Kursen är webbaserad.
 2. Introduction to Scientific Research 9 hp: Denna integrerade kurs möjliggör en sammanhållen pedagogik så att deltagarna kan fördjupa det gemensamma lärandet. Kursen motsvarar i innehåll och omfattning de separata kurserna 2b I, II och III. 2b I.

2b I. Research Ethics and Philosophy of Science 3 hp
2b II. Scientific Presentation 2,5 hp
2b III. Introduction to Biostatistics 3,5 hp
De separata kursernas omfattning och innehåll har reviderats fr.o.m. 2021-01-01.
Om en doktorand genomgått kursen ”Högskolepedagogisk grundkurs 7,5 hp” och där genomfört moment kring vetenskaplig presentation, kan dessa ersätta kursen 2b II ”Scientific Presentation 2,5 hp”.

Obligatoriska kurser är också, om projektet så kräver:
 • Radiation Science 1,5 hp
 • Animal Laboratory Science motsvarande ”funktion A” i svensk lagstiftning.

 • Om hela obligatoriska kurser ska tillgodoräkas krävs det ett godkännande från studierektor på forskarnivå på Medicinska fakulteten. Då behövs förutom ansökan ett underlag omfattande kursplan, schema eller dokumentation om omfattning, samt intyg om genomfört prov med godkänt resultat.

Obligatoriska moment utöver formella kurser
 • Minst en egen presentation (föredrag eller poster) vid en internationell konferens
 • Halvtidsseminarium alternativt licentiatseminarium är obligatoriskt för doktorsexamen

Övriga kurser på Uppsala Universitet:

 • Kurser på andra institutioner på Uppsala universitet sköts av kursansvarig institution. Undantag är Högskolepedagogisk grundkurs, Introduktionskurs i Biostatistik och Strålningsvetenskap som registreras av doktorandens institution.

Övrigt:

 • Kurser utanför universitetet samt presentationer/workshops/seminarier etc registreras av doktorandens institution. Använd alltid denna blankett samt kursintyg och skicka till forskarutbildningsadministratör för registrering. Examinator måste skriva under blanketten för kurser vid universitet inom Sverige.
 • Deltagande i forskningsspår ger 1,5 hp. Forskningsspåret utgörs av:
  • 1.) deltagande i två temadagar, 
  • 2.) särskilda spårrelevanta kurser om minst 5 hp enligt examinators bedömning, samt 
  • 3.) att den obligatoriska presentationen vid internationell konferens har skett på en konferens med särskild inriktning mot forskningsspårets ämne
 • Deltagande i enklare teknik/apparatkurser från tillverkare eller motsvarande med examination individuellt eller i grupp, med omfattning motsvarande ca 20 timmars studier ger 0,5 hp, underlag i form av närvarolistor eller liknande krävs
 • Deltagande i mer omfattande teknik/apparatkurser med teoridel, samt examination individuellt  eller i grupp, med omfattning motsvarande ca 40 timmars studier ger 1,5 hp, underlag i form av närvarolistor eller liknande krävs
 • Deltagande i s.k. specialistkompetenskurser (SK/ST-kurser) eller andra liknande anställningsmeriterande utbildningar med relevans för doktorsavhandlingens ämne kan rapporteras som kurs av examinator, men ska då endast ge poäng i förhållande till den faktiska kurstiden, där en heldag (8h) motsvarar 0,3 hp, dock får sammantaget högst 4,5 hp ges för denna typ av kurs
 • Deltagande vid litteraturstudier/läskurser med examination individuellt eller i grupp, med omfattning motsvarande ca 40 timmars studier ger 1,5 hp, underlag i form av närvarolistor eller liknande krävs 
 • Deltagande vid andra forskarutbildningsstudenters halvtidsseminarium, licentiatseminarium eller disputation kan ge högst 0,25 hp per gång, dock sammantaget högst 2,5 hp för denna typ av aktivitet. Efter varje tillfälle skall doktoranden skriftligen reflektera över genomförande och innehåll och bifoga denna dokumentation som underlag vid rapportering i studiedokumentationssystemet. 
 • Deltagande vid seminarieserier (kan plockas ihop från olika serier, även från andra institutioner), 20 tillfällen ger 1 hp, underlag i form av närvarolistor eller liknande krävs. Värden för seminarier på KBH är ansvarig för att upprätta närvarolistor och skicka dem till forskarutbildningsadministratör för arkivering. Utanför institutionen bör doktoranden ansvara för att skicka in underlag.
 • Egen presentation vid institutionsseminarium eller motsvarande seminarieserier ger 0,5 hp per tillfälle (utöver de poäng som seminarieserien ger för deltagande), dock sammantaget högst  2,5 hp för denna typ av aktivitet, underlag i form av seminariein bjudan eller liknande krävs 
 • Egen presentation med poster eller muntligt framförande på internationell, eller på öppet annonserad nationell, kongress/konferens med granskningsförfarande av inskickade bidrag enligt peer review principer, ger 1,5 hp, dock sammantaget högst 6 hp för denna typ av aktivitet
 • Enbart deltagande i en konferens/kongress eller ’workshop’ med tydliga kursliknande inslag(schemalagda lektioner, arbets eller träningsuppgifter, examination mot målbeskrivning/kursplan) kan undantagsvis rapporteras som kurs av examinator, men skall då endast ge poäng i förhållande till den faktiska kurstiden, där en heldag (8h) motsvarar 0,3 hp
 • Enbart deltagande vid kongress/konferens ger 0 hp

30 hp Doktorsexamen (Alla kurser skall registreras i Uppdok)

Kursintyg

Logga in (med student ID) i Ladok för att se dina poäng och skriva ut intyg: https://www.student.ladok.se/student/loggain

Attestering

Examinator behöver attestera poäng i Ladok, dock ej tillgodoräknanden. Läs mer om hur man söker behörighet i Medarbetarportalen: https://mp.uu.se/web/info/undervisa/studieadm/studieadm-system/ladok

Halvtidskontroll

Halvtidskontroll är obligatorisk för doktorander vid medicinska fakulteten, se information på deras hemsida. Se nedan vad som gäller på institutionen.

Här kan du se vilka rutiner som finns på institutionen för halvtider via Zoom (på engelska).

 • Halvtidskommittén ska bestå av tre ledamöter från doktorandprojektet oberoende sakkunniga, varav minst två skall vara docentkompetenta. Högst en får komma från samma institution/institutioner som doktoranden eller handledarna.
 • Handledarna fyller i detta ansökningsformulär och skickar in det till forskarutbildningsadministratör för godkännande av studierektor senast fyra veckor innan den planerade halvtiden.
 • Administratören skickar ut information om halvtiden på institutionens maillista tre veckor innan den planerade halvtiden.
 • Halvtidskappan och delarbetena ska vara halvtidskommittén tillhanda senast 2 veckor innan halvtidsseminariet. Skicka även kappan till forskarutbildningsadministratör för diarieföring.
 • Forskarutbildningsadministratören fyller i protokollet från halvtidskommitténs möte och skickar till huvudhandledaren några dagar i förväg.
 • 10-15 ex av kappan kopieras upp och läggs ut i seminarielokalen samt ett ex av varje färdigt delarbete.
 • Vid seminariet hälsar handledaren välkommen.

Licentiatseminarium

Se Medfarms hemsida för mer information om anmälan om Licentiatseminarium. Du kan också hitta information om licentiatseminarium i MedFarms regeldokument

Licentiatanmälan

Processen liknar den för disputationsansökan, och anmälan görs i samma elektroniska system på fakultetens hemsida. För licentiatanmälan gäller dock att anmälan ska skickas till kommittén för utbildning på forskarnivå så att den behandlas på mötet senast 6 veckor innan seminariet. Skicka helst ansökan som pdf till forskarutbildningsadministratören innan den skickas i systemet, precis som för disputationsansökan. Liksom för disputationer krävs även att handledaren samråder med en av ledamöterna i KUF innan ansökan skickas in.

I övrigt gäller samma riktlinjer på institutionen som för halvtidskontrollen.

Detta är de bilagor som behövs i ansökan:

 1. Respondentens korta sammanfattning av licentiatavhandlingen med lista över ingående delarbeten
 2. Handledarens utlåtande angående doktorandens insats och avhandlingens nyhetsvärde, progression och självständighet samt huruvida forskarutbildningens mål har uppnåtts. Ska skrivas under av handledaren.
 3. Rapportkort (pdf) för intern fördelning av kvalitetsmedel (ska skrivas under av alla handledare och prefekter). Se hur poängen ska fördelas i riktlinjerna för utbildning på forskarnivå.
 4. Registerutdrag ur Ladok, där kurser inom forskarutbildningen tydligt markerats - logga in i Ladok själv eller fråga forskarutbildningsadministratören (du ska ha minst 15 poäng totalt, varav minst 2 poäng ämnesspecifika kurser, plus att de obligatoriska kurserna är godkända)
 5. De i licentiatavhandlingen ingående delarbetena

Doktorand som är antagen till utbildning som avslutas med doktorsexamen och som vill fortsätta sina studier till doktorsexamen ska, till anmälan om licentiatseminarium bifoga en forskningsplan, om högst 3 sidor, för den fortsatta tiden.

Licentiatavhandling

Avhandlingen kopieras i 10-15 ex och ska finnas tillänglig vid institutionen tre veckor innan seminariet. Då antagning skett med licentiatexamen som slutmål ska digital publicering av spikblad ske. I samband med spikningen ska också 10 tryckta s.k. pliktexemplar lämnas till universitetsbiblioteket och spikningskvitto signeras. Detta gäller även om doktoranden avser söka antagning till senare del för att nå doktorsexamen.

Då antagning inte skett med licentiatexamen som slutmål behöver licentiatavhandlingen inte tryckas utan kan, om institutionen så medger, distribueras i form av en (låst) PDF, men ska diarieföras vid institutionen och på framsidan förses med detta diarienummer.

Inför disputation

Checklista

Använd gärna denna checklista för tidsplanering inför disputationen. Se även Riktlinjer för utbildning på forskarnivå för de kompletta riktlinjerna.

Rutiner för disputationer via Zoom.

Disputationsanmälan

Sammanfattning

 • Boka disputationstid
 • Boka lokal för disputation och betygsnämnd
 • Samråd med medlem i forskarutbildningskommittén
 • Genomför plagiatkontroll
 • Skicka anmälan till forskarutbildningskommittén så den behandlas vid ett av deras sammanträden senast 12 veckor innan planerad disputationsdag. Skicka helst in anmälan som pdf till forskarutbildningsadministratören för kontroll innan ansökan skickas vidare i det webbaserade formuläret, så går det fortare.
 • Efter sammanträdet har betygsnämnden 10 arbetsdagar på sig med förhandsgranskningen – handledarens ansvar samla in omdömen enligt fakultetens instruktioner
 • Forskarutbildningskommittén tar upp anmälan igen och fattar slutgiltigt beslut

Tidsbokning och samråd
Tid för disputation bokas i disputationskalendern. Bokning bör ske i mycket god tid, 6-12 mån före disputation. Tiderna i maj tar tidigt slut. Passa samtidigt på att boka lokaler för disputationen samt betygsnämndens sammanträde. Innan slutgiltigt förslag lämnas till kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF) ska handledaren samråda med representant i KUF (dock ej ordförande, vice ordförande eller doktorandrepresentanter).

Vid samrådet tas följande punkter upp, se checklista i Medarbetarportalen.

 • Val av opponent
 • Sammansättning av betygsnämnd
 • Frågor om jäv (se regler)
 • Ingående delarbeten (varje delarbetes publiceringsstatus och om varje delarbete har ingått eller kommer att ingå i avhandling för annan doktorand)

Disputationsanmälan ska behandlas av KUF vid ett av deras sammanträden senast 12 veckor före den planerade disputationsdagen. Senaste dag att inkomma med handlingar till KUF är 12 dagar innan mötet. För att prefekten ska hinna godkänna och skicka handlingarna vidare ska de vara denna tillhanda enligt deadlines nedan.

Sammanträdestider Kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF) http://www.medfarm.uu.se/vetenskapsomradet/sammantradeskalendarium/
OBS! Normalt sammanträder KUF en gång per månad, på en tisdag. Sista dag för prefekten att godkänna disputationsanmälan är torsdagen som infaller 12 dagar innan mötet. Ha god framförhållning! Det är inte säkert att prefekten har möjlighet att godkänna disputationsanmälan samma dag, se därför till att skicka in den åtminstone ett par dagar innan, gärna totalt 14 dagar innan sammanträdesdatumet. Skicka gärna in anmälan som pdf till forskarutbildningsadministratören för kontroll innan ansökan skickas vidare i det webbaserade formuläret, så går det fortare.

Plagiatkontroll
Observera att huvudhandledaren har ansvar för att en plagiatkontroll görs av avhandlingen. Skicka kappans text, samt eventuella opublicerade manuskript till en plagiarismtjänst, till exempel ”URKUND”. Skicka resultatet till forskarutbildningsadministratören för diarieföring och arkivering. För redan publicerat material behöver detta inte göras

E-ansökan
Disputationsanmälan sker genom att doktoranden fyller i disputationsanmälan (e-blankett) som finns tillgängligt på fakultetens hemsida. Se till att din webbläsare är uppdaterad. Om du har tekniska problem, testa att byta webbläsare (Mozilla Firefox är den som är mest optimal). Kontakta KUF ifall du behöver support.

För att fylla i formuläret krävs AKKA-inloggning med A-lösenordet. När doktoranden fyllt i anmälan och klickar på ”send” får handledaren notifikation via mejl att anmälan väntar på behandling. Om handledaren tycker att något behöver justeras kan denne skicka tillbaka anmälan till doktoranden som får göra justeringen. När handledaren godkänner anmälan går den vidare till prefekten för godkännande, efter vilket den automatiskt skickas vidare till KUF. Se till att vara ute i god tid eftersom det är många parter inblandade och fördröjningar lätt uppstår.

För att kunna slutföra anmälan behövs följande dokument tillgängliga:

 1. Doktorandens korta sammanfattning av de i avhandlingen ingående delarbeten
 2. Handledarens utlåtande avhandlingens nyhetsvärde och doktorandens insats, progression och självständighet samt om forskarutbildnings mål har uppnåtts (signeras)
 3. Rapportkort för intern fördelning av medel vid vetenskapsområdet, signerat av samtliga berörda handledare och prefekter. Se hur poängen ska fördelas i riktlinjerna för utbildning på forskarnivå.
 4. Registerutskrift från Ladok där kurser inom forskarutbildningen tydligt markerats – Logga in själv i Ladok eller kontakta forskarutbildningsadministratör (eller kursadministratör)
 5. De i avhandlingen ingående delarbetena

Obligatorisk förhandsgranskning
För disputationer som sker efter 1 januari 2014 är förhandsgranskning enligt beslut i områdesnämnden obligatoriskt. Detta införs för att säkerställa ämneskvaliteten i avhandlingar inom medicin och farmaci vid Uppsala universitet.
Den nya rutinen innebär att vid alla disputationer ska tre betygsnämndsledamöter utses som deltar i förhandsgranskning och disputation. Vid KUF:s sammanträde då disputationsanmälan behandlas beslutas om betygsnämnd och samordnare för förhandsgranskningen. Kommittén kontaktar sedan betygsnämndens ledamöter dagen efter sammanträdet. Betygsnämnden har 10 arbetsdagar på sig från det uppdraget beslutats och meddelats av KUF.

Samordnare för förhandsgranskningen utses av KUF, på förslag från handledare, i de fall ordförande vid disputationen inte ingår i betygsnämnden. Det är viktigt att handledaren redan vid förfrågan informerar betygsnämndsledamöterna om tidsplan för förhandsgranskningen. Handledaren har det yttersta ansvaret för att förhandsgranskningen kommer in i tid för beslut.

Disputationsanmälan tas åter upp vid nästa sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå för beslut om disputation får ske utifrån betygsnämndens rekommendation. Beslutet meddelas dagen efter mötet. Om beslutet är negativt får nytt disputationsdatum inte ligga närmare än 3 månader från det först angivna datumet.

Vid förhandsgranskningen används ”Instruktioner för betygsnämndens förhandsgranskning” och ”Protokoll förhandsgranskning”, som finns på fakultetens hemsida.

Betygsnämndsledamöter får instruktionerna i samband med information om att förhandsgranskningen ska ske. Protokollsmallen skickas till samordnaren vid förhandsgranskningen. Samordnaren bekräftar resultatet av förhandsgranskningen med sin signatur och sänder protokollet till kansliet för medicin och farmaci.

De tio dagarna betygsnämnden får på sig för förhandsgranskningen är ett tämligen pressat tidsschema och det kan det vara en god idé att, skicka publicerade artiklar till betygsnämnden i god tid innan förhandsgranskningen.

Examinationskostnader

I samband med disputationer, halvtidskontroller samt licentiatseminarier uppkommer kostnader för betygsnämndens resor, eventuellt boende, tryck av avhandling m.m. För att hjälpa till med åtminstone vissa delar av dessa kostnader står institutionen för:

 • Halvtidskontroll: 2 000 kr
 • Disputation: 28 000 kr

De stora kostnadsposterna vid disputationer är arvode till opponenten samt tryck av avhandling. Arvodet är 12 000 kr vilket inklusive lönebikostnader blir ca 17 000 kr. Kostnaden för avhandlingen varierar beroende på antal böcker, antal sidor samt eventuella sidor i färg. De flesta brukar välja att trycka 200-300 examplar och kostnaden brukar bli ungefär 20-30 000 kr.

Licentatseminarium: 10 000 kr. Vid kostnader över 2 000 kr minskar dock institutionens bidrag vid disputationen i motsvarande grad, så att summan totalt blir 30 000 kr.

Till början

Senast uppdaterad: 2021-07-07