Vad gör en arbetsterapeut?

Arbetsterapeuter kan arbeta med människor i alla åldrar, på individ-, grupp- och samhällsnivå. Det arbetsterapeutiska arbetet varierar beroende på behovet hos aktuell person eller grupp i samhället, och utgår alltid från en helhetssyn på människan i aktivitet. Exempelvis utreder arbetsterapeuten människors förutsättningar och förmågor att utföra aktiviteter samt hinder och möjligheter i omgivande miljön. Utifrån utredningen genomförs sedan åtgärder som syftar till att möjliggöra engagemang och utförande av meningsfulla aktiviteter i vardagslivet. Åtgärderna kan vara hälsofrämjande och förebyggande, till exempel för att främja goda levnadsvanor och balans i vardagens aktiviteter. De kan också vara rehabiliterande när aktivitetsförmågan är nedsatt till följd av skada, sjukdom, funktionsnedsättning, ohälsa eller andra livsomständigheter. Exempel på åtgärder kan vara att anpassa miljön eller aktiviteten för att kompensera för nedsatt förmåga, att förbättra förmågan att utföra aktiviteter genom träning och att sprida kunskap om lösningar på aktivitetsproblem för att öka människors delaktighet. 

Arbetsterapeuter gör det möjligt att göra – genom hela livet!

Arbetsterapeut är ett framtidsyrke!

Som legitimerad arbetsterapeut kan du bland annat arbeta inom hälso- och sjukvård och på andra arenor som arbetslivsinriktad rehabilitering och inom skolans elevhälsoteam. På samhällsnivå finns arbetsterapeuter exempelvis inom stadsplanering, och bidrar till utformning av inkluderande offentliga miljöer för ett tillgängligt samhälle för alla. Arbetsterapeuter har en bred arbetsmarknad och arbetar ofta tillsammans i team med annan hälso-sjukvårdpersonal, men även med tex socionomer och lärare.

Arbetsterapeutyrket är i ständig utveckling. En viktig del inom ämnet arbetsterapi är forskning. Som arbetsterapeut har du möjlighet att medverka i forskning och bedriva utvecklingsprojekt för att utveckla ny kunskap och nya effektiva arbetsterapeutiska insatser. Efter kandidatexamen i arbetsterapi kan du studera på avancerad nivå och därefter även gå forskarutbildning. Det ger dig förutsättningar att bedriva forskning inom arbetsterapi. 

Exempel på var du som arbetsterapeut kan arbeta

  • Inom hälso- och sjukvård, till exempel inom rehabilitering, habilitering och specialistvård. 
  • Inom kommunen, till exempel inom socialpsykiatri, hemsjukvård och servicebostad.  
  • Inom arbetslivsinriktad rehabilitering, till exempel inom Arbetsförmedling, Försäkringskassa och företagshälsovård.  
  • Inom skola, till exempel inom elevhälsoteam och för att stödja elever i övergången mellan skola och arbete.   
  • Inom högskola/universitet, till exempel med forskning.    
  • Inom tekniska hjälpmedel, till exempel på hjälpmedelscentral, syncentral eller inom företag.    
  • Egen företagare, till exempel privat mottagning/assistansföretag/hemtjänst eller som konsult.
Senast uppdaterad: 2023-06-14